اعضای شورای آموزشی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
اعضای شورای آموزشی دانشکده داروسازی
 
 
 
 

استاد گروه فارماسیوتیکس
رئیس دانشکده داروسازی

 
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
استادیار گروه نانو فناوری داروئی
 
دکتر محمد رضا عباسپور
دانشیار گروه فارماسیوتیکس
معاون پژوهشی دانشکده
 
 
 
استاد گروه فارماسیوتیکس
معاون آموزشی دانشکده
 
دانشیارگروه سم شناسی
معاون دانشجویی فرهنگی
 
 
 


 
 دکتر علی بدیعی
دانشیار گروه نانو فناوری داروئی
مدیر گروه نانو فناوری

دکتر راضيه قدسي
دانشیار گروه شیمی دارویی
مدیر گروه شیمی دارویی


دکتر سید احمد امامی
استادگروه داروسازی سنتی
مدیرگروه داروسازی سنتی
 
 
 

 

دکتر صغری مهری

دانشیار گروه سم شناسی
مدیر گروه سم شناسی
 
دانشیارگروه فارماسیوتیکس
مدیر گروه فارماسیوتیکس
 

دانشیار گروه داروسازی بالینی
مدیر گروه داروسازی بالینی
 
 
 
استادگروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه فارماکوگنوزی
 
استاد گروه کنترل دارو
مدیر گروه کنترل دارو
 
 
دانشیار گروه سم شناسی