اعضای شورای آموزشی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استادگروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه فارماکوگنوزی
  
 
استادگروه داروسازی سنتی
مدیرگروه داروسازی سنتی
 
 
 
استاد گروه فارماسیوتیکس
رئیس دانشکده داروسازی
 
 
 
     
 
استاد گروه نانو فناوری داروئی
مدیر گروه نانو فناوری
 
 
استادیار گروه فارماکوگنوزی
معاون دانشجویی فرهنگی
 
 
 
 
  دکتر حسین حسین زاده
 استاد گروه فارماکودینامی
 
 
 


استادگروه بیوتکنولوژی
مدیر گروه بیوتکنولوژی

 
  دکتر محمد رضا صابری
 استاد گروه شیمی دارویی
مدیر گروه شیمی دارویی

 
 
  دکتر محمد رضا عباسپور
 استادیار گروه فارماسیوتیکس
معاون پژوهشی دانشکده
 
 

 

 
استاد گروه کنترل غذا و دارو

مدير گروه کنترل غذا و دارو

 
 
استاد گروه فارماکودینامی
مدیر گروه فارماکودینامی

 
دانشیار گروه فارماسیوتیکس
معاون آموزشی دانشکده
 
 
 
 
استاد گروه داروسازی بالینی
مدیر گروه داروسازی بالینی
 
 
دانشیارگروه فارماکودینامی
معاون تحصیلات تکمیلی