اعضای شورای آموزشی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
اعضای شورای آموزشی دانشکده داروسازی
 
 
 
 
 
استادگروه سم شناسی
رئیس دانشکده داروسازی

 
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
استادیار گروه نانو فناوری داروئی
 
دکتر محمد رضا عباسپور
دانشیار گروه فارماسیوتیکس
معاون آموزشی دانشکده
 
 
 

 
استادیارگروه بیوتکنولوژِی
معاون پژوهشی دانشکده
 
 
 
استادیار گروه فارماکوگنوزی
معاون دانشجویی فرهنگی 
 
 


 دکتر محمود رضا جعفری
استادممتازگروه نانوفناوری
مدیر گروه نانو فناوری

دکتر راضيه قدسي
دانشیار گروه شیمی دارویی
مدیر گروه شیمی دارویی


دکتر سید احمد امامی
استادگروه داروسازی سنتی
مدیرگروه داروسازی سنتی
 
 
 

 

دکتر صغری مهری

دانشیار گروه سم شناسی
مدیر گروه سم شناسی
استاد گروه فارماسیوتیکس
مدیر گروه فارماسیوتیکس
 
 

دانشیار گروه داروسازی بالینی
مدیر گروه داروسازی بالینی
 
 
 
استادگروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه فارماکوگنوزی
 
استاد گروه کنترل دارو
مدیر گروه کنترل دارو
 
 
دانشیار گروه سم شناسی و داروشناسی
مسئول EDO
 
 
 
 

 استاد گروه سم شناسی و داروشناسی