دكتر مریم اکابری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر مریم اکابری
عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی

 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801265-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051