واحد کارگزینی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 

 

                                   نرگس مظلوم حسینی
                        مسئول کارگزینی دانشکده داروسازی
                                      تلفن : 31801555
 
                        ایمیل : mhoseinin1[at]mums.ac.ir

 
آشنایی با اداره کار گزینی
ضرورت اعمال شيوه هاي جديد مديريتي مبتني بر دستاوردهاي نظري و علوم انساني در فعاليتهاي كارگزيني ، امروزه از مباحث مهم توسعه منابع انساني محسوب مي شود كه بدون آن سازمان در رهگيري و دستيابي به اهداف خود با چالش هاي بزرگي مواجه مي شود .
 
مديريت كارگزيني عبارتند از
ايجاد و توسعه برنامه هايي كه از طريق آنها ضمن بهبود توانايي هاي نيروي انساني، اهداف فردي و سازماني حاصل گردد. در واقع مديريت منابع انساني، ايجاد و پرورش و حفظ سرمايه هاي انساني براي دستيابي به اهداف است.
 
اهداف
مديريت منابع انساني در واقع جنبه هاي انساني مديريت را در بر مي گيرد. زيرا كه انسان عامل مهمي در رسيدن به هدف هاي سازمان و مديريت است. از اينرو امروزه منابع انساني به منزله يكي از شريان هاي مهم و حياتي هر سازمان مي باشد. هدف مديريت منابع انساني عبارت است از، بهبود بخشيدن مشاركت مؤثر كاركنان به طريقي اخلاقي و مسئولانه از نظر اجتماعي در سازمان و كمك به عملكرد بهتر در سازمان براي نيل به اهداف سازماني.
 
وظایف ومسئولیتها
- رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
- تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، ارتقاء رتبه و طبقه،اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
- برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
- اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر
- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
- تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم
- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري
تهیه گزارشات لازم