دكتر مرضیه محمدی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
  
دكتر مرضیه محمدی
 استادیار گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                    

 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801100-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051