آزمایشگاه شیمی تجزیه و کنترل دارو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 
سرپرست آزمایشگاه: دکتر فرزین هادیزاده- استاد دانشکده داروسا زی
 
 
پرسنل آزمایشگاه:
 
کارشناس : رکسانا رفعت پناه    تلفن : 31801111-051
خانم دکتر ترانه سادات زوار
 
 
 

 

فعالیتهای آزمایشگاه شامل:
 
 
 
الف- طرحهای تخقیقاتی و پایان نامه های مربوط
به گروه شیمی دارویی
 
 
ب- برگزاری آزمایشگاههای شیمی تجزیه ، کنترل
شیمیایی داروها و شیمی عمومی دوره دکترای
عمومی داروسازی

 
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه:
 
 
دستگاه پمپ خلاً
 
حمام آبگرم ( بن ماری )
 
فور
 
دستگاه تبخیر دّوار (Rotary Evaporator )   
 
منفل برقی با آهنربای گردان
 
دستگا ه لامپ ماوراء بنفش
 
ترازوی 1000/1 گرم باظرفیت 310 گرم
 
دستگاه هیدروژناسیون پار
 
دستگاه PH متر
 
دستگاه فلیم فتومتر
 
مایکوویو سنتز
 
بن شیکر
 
دستگاه کارل فیشر متروم : این دستگاه جهت اندازه گيري
ميزان رطوبت در فراورده هاي دارويي و مواد اوليه قرار مي گيرد.
 
 

                           

           
 

           

 
                             
 
 
             
 
 
 
 
   
  
 
 
 
   
 
سر فصل جلسات درس عملی کنترل شیمیایی
 
 
جلسه اول: تعيين مقدار ديفن هيدرامين هيدروکلرايد درالگزير
جلسه دوم : سنجش پاراستامول به روش طيف سنجي ماوراءبنفش
جلسه سوم: سنجش آمپول دکستروز I.P به روش رنگ سنجي
جلسه چهارم: اندازه گيري حدود کلريد و سولفات در کلسيم گلوکونات به روش غبار- کدري سنجي
جلسه پنجم:  سنجش کينين سولفات به روش فلورومتري و اثر pH بر فلوروسانس 
جلسه ششم: اندازه گيري فلورومتري ويتامين B1
جلسه هفتم: اندازه گيري سديم وپتاسيم به روش نور سنج شعله اي
جلسه هشتم: تيتراسيون پتانسيومتري اسيدکلريدريک 1/0 نرمال در مقابل هيدروکسيد سديم 1/0 نرمال
جلسه نهم: سنجش اسيد آسکوربيک (ويتامين C ) تزريقي / پودر I.P
جلسه دهم:تعيين مقدار کلسيم گلوکونات (محلول تزريقي) به روش کمپلکس سنجي
 
 
 
          

    

    

 
سر فصل جلسات درس عملی شیمی تجزیه
 
 
جلسه اول : تصحیح حجم ظروف شیشه ای
 
جلسه دوم : تهیه مخلول های اسید و باز
 
جلسه سوم : تعیین مقدار کربنات سدیم وسود در محلول مخلوط
 
جلسه چهارم : تیتراسیون اسید ضعیف و باز قوی
 
جلسه پنجم : اندازه گیری یون کلرور (روش مور )
 
جلسه ششم : اندازه گیری یون هالوژنور به روش غیر مستقیم ولهارد
 
جلسه هفتم :کمپلکسومتری
 
جلسه هشتم : تیتراسیون اکسیداسیون و احیا (تعیین آرسنیک)
 
جلسه نهم :تیتراسون یدومتری به روش غیر مستقیم (اندازه گیری مس)
 
جلسه دهم :تیتراسیون های اکسیداسیون واحیا (منگانومتری)
 
جلسه یازدهم : تیتراسون های اسید و بازدر محیط غیر مایی
 
جلسه دوازدهم : تعیین مقدار کاتیون آهن سه ظرفیتی به روش اسپکتروفوتومتری