دكتر حسین کمالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 
 
دكتر حسین کمالی
عضو هیئت علمی پژوهشی گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی
 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801302-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051