آزمایشگاه HPLC فارماکوگنوزی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 

 

ریاست آزمایشگاه : آقای دکتر  جواد اصیلی –  استاد دانشکده داروسازی
 
پرسنل آزمایشگاه:
کارشناس : مهسا چیت سازیان ، کارشناس ارشد شیمی تجزیه، تلفن : 31801245 051
 
 
 
 
در این آزمایشگاه تحقیقات فارماکوگنوزی و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و تخصصی داروسازی انجام می شود.
 
 
     
 
 دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
HPLC
TLC-Scanner
سانتریفوژ
دستگاه اسپکتروفتومتر UV
فریزدرایر