اعضای شورای پژوهشی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 

 
استاد گروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه فارماکوگنوزی
 
 

استادیار گروه داروسازی بالینی
 
 
  دکتر محمد رضا عباسپور
 استادیار گروه فارماسیوتیکس
معاون پژوهشی دانشکده
 
 
 
 
استاد گروه فارماسیوتیکس
رئیس دانشکده داروسازی
 
 
استادیار گروه فارماکوگنوزی
 

 
دانشیار گروه فارماسیوتیکس
معاون آموزشی دانشکده
 
 
 
 
دانشیارگروه فارماکودینامی
معاون دانشجویی فرهنگی
 
 
استاد گروه کنترل غذا و دارو
مدير گروه کنترل غذا و دارو
 
 
دانشیار گروه شیمی دارویی
 
 
 
 
 دانشیار گروه فارماکودینامی

 
  دکتر سیده هدی علوی زاده
 استادیار گروه نانوفناوری
معاون تحصیلات تکمیلی  


استادیار گروه کنترل غذا و دارو
 
 

 

 
دانشیار گروه فارماسیوتیکس
 
 
  دکتر محمد رضا صابری
 استاد گروه شیمی دارویی
مدیر گروه شیمی دارویی

 

استادیارگروه بیوتکنولوژِی

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pajooheshiaza