اعضای شورای پژوهشی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 
 
 

 
استاد گروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه فارماکوگنوزی
 
 

استادیار گروه داروسازی بالینی
 
 
  دکتر محمد رضا عباسپور
 دانشیارگروه فارماسیوتیکس
معاون آموزشی دانشکده
 
 
 
 
استادیار گروه فارماکوگنوزی
معاون دانشجویی فرهنگی 
 
 
استاد گروه داروسازی سنتی
 

 
استادیارگروه بیوتکنولوژِی
معاون پژوهشی دانشکده
 
 
 
 
استاد گروه فارماکودینامی
رئیس دانشکده داروسازی
 

 
استاد گروه کنترل غذا و دارو
مدير گروه کنترل غذا و دارو
 
 
استادیار گروه شیمی دارویی
 
 
 
 
 استاد گروه سم شناسی و داروشناسی

 
  دکتر سیده هدی علوی زاده
 استادیار گروه نانوفناوری
معاون تحصیلات تکمیلی  


استادیار گروه کنترل غذا و دارو
 
 
 
 
  دکتر مرضیه محمدی
استادیار گروه فارماسیوتیکس
 
 
  دکتر لیلا عربی
 استادیار گروه نانوفناوری داروئی