تشکل های دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- بسیج دانشجویی : مسئول آقای خدادادی

- انجمن اسلامی : دبیر آقای احراری و آقای عطاردی

- شورای صنفی : دبیر اقای هنرآموز

- انجمن علمی : دبیر خانم فخرائی پیش باغبان

- کمیته تحقیقات دانشجویی : خانم برهانی

- جهاد دانشگاهی : خانم غرویان

- جامعه اسلامی : خانم جعفری

- کمیته مشورتی : خانم جهانی

- کانون خیریه محیا : آقای قربانی

- نماینده ورزشی دانشجویان : آقای اسماعیلی