فرم ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
پیش نویس طرح های تحقیقاتی
فرم گزارش شركت در همايش هاي علمي داخل كشور
راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کدهای اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی
توضیحات ضروری فرم رضایت آگاهانه شرکت در طح تحقیقاتی
کاربرگ نیازسنجی خرید تجهیزات از منابع مالی
فرم خلاصه گزارش پایان طرح تحقیقاتی
اعتبارپژوهشی سالیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه
فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيأت علمي
فرم درخواست انتقال ارز (خرید کتب و مقالات لاتین)
فرم آمادگی دفاع پایان نامه دکترای عمومی داروسازی
فرم آمادگی دفاع پایان نامه تخصص داروسازی
فرم آمادگی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد چاپ کتاب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چک ليست ارزيابي طرحهاي تحقيقاتي دانشکده داروسازی
فرم رضایت آگاهانه
چک لیست اجرای پژوهش های حیوانی
برگه ارزیابی پایان نامه مروری عمومی
برگه ارزیابی پایان نامه  پژوهشی عمومی
فرم انتخاب پايان نامه تحصيلي کارشناسی ارشد