دکتر بهمن خامنه باقری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  دكتر بهمن خامنه باقری(PhD)
 عضو هیئت علمی گروه دارو، دانشکده داروسازی
 
 


 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه کنترل دارو،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی   31801131-051              نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
               
 

 

فعالیتهای تحقیقاتی (انگلیسی)


سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرکت در دوره های آموزش
سوابق تدریس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کسب مقام
 
 
 
 
 
 
 
سوابق اجرایی
 

 
 
 
علائق تحقیقاتی