ریاست دانشکده داروسازی دکتر علی بدیعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     رياست دانشکده داروسازي
                            دکتر علی بدیعی
 
 
 
 
 
                           
                    دانشیار و عضو هیئت علمی
                       گروه نانوفناوری داروئی
                        تلفن : 31801500
                                                                                    Email : BadieeA[at]mums.ac.ir