دکتر محمدرضا عباسپور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
دكتر محمد رضا عباس پور (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
 
abbaspourmr[at]mums.ac.ir
 

 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801322-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051

 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکترای عمومی داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1372 تا 1378
 استادیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1394تا کنون
  فرصت مطالعاتی 6 ماهه در دانشکده داروسازی دانشگاه تورنتو کانادا سال 1384    
Ph.Dفارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1379 تا 1385    
 
 
سوابق تدریس
 فارماسیوتیکس 3 تئوری (سوسپانسیونها، امولسیونها و میکروامولسیونها)
 فارماسیوتیکس 5 تئوری (اکستروژن و اسفرونایزیشن، فرمولاسیون فرآورده های پپتیدی و پروتئینی، سیستمهای دارورسانی نانوذره ای)
فارماسیوتیکس 2 تئوری (عملیات صنعتی: Drying, Mixing, Milling و قرص سازی و روکش دهی)
فارماسیوتیکس 2 عملی
فارماسیوتیکس 5 عملی
واژه شناسی داروسازی
طراحی آزمایش (DOE) و بهینه سازی (Optimization) برای دانشجویانPh.D
کارآموزی داروخانه
 
 
 

تجربیات و زمینه های تحقیقاتی

 فرمولاسیونهای Controlled release،  قرص سازی و روکش ده
سیستمهای جامد چند واحدی(multiparticulate)، پلت سازی(اکستروژن - اسفرونایزیشن)
املهای دارویی نانوذره ای لیپیدی(SLN) Solid Lipid Nanoparticles و میکروامولسیون
تهیه و مطالعه نانوفیبرهای دارویی (تکنیک electrospinning)
 
 

مسئولیتهای اجرایی

مسئول پیگیری و نظارت بر امور پایان نامه های دانشکده داروسازی (85-86)
 مسئول آزمایشگاه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی (از 86- 94)
 مسئول پیگیری تاسیس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه جندی شاپور (88-86)
معاون پژوهشی دانشکده داروسازی (89-87)
رییس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( از سال 89-94)
مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (از89-92)
مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی اهواز (از سال 94-93)
 
 

فعالیت های اجرایی (عضویت در کمیته ها و شوراها)

عضو کمیته تدوین استاندارد: همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین استاندارد ملیISIRI 7169 (فرآورده های ضد آفتاب) (سال 82)
عضو کمیته اجرایی مجله علمی Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP) (از 85)
عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی (86-89)
عضو ودبیر کمیته فناوری نانو دانشگاه جندی شاپور (از 87)
عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) (از 87)
عضو موسس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه ( از سال 88)
عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (از سال 89)
عضو شورای نشر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (از سال 89)
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی نانوداروها (89)
عضو کمیته علمی همایش قرآن و سلامت (89)
عضو کمیته علمی پنجمین همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران (90)
عضو شورای اجرایی و راهبردی آزمایشگاه جامع دانشگاه (از 90)
عضو شورای علمی و فنی آزمایشگاه جامع دانشگاه (از 90)
عضو هیات تحریریه مجله علمی JJNPP (ازسال 90)
عضو هیات تحریریه مجله علمی جنتاشاپیر (از سال 90)
 عضو کمیته علمی و اجرایی دومین همایش ملی نانوداروها (90)
 عضو هیئت تحریریه مجله Nanomedicine (از 91)
عضو کمیته بهداشت، پزشکی و داروسازی شورای کارگزاری پارک علم و فناوری استان خوزستان (از 91)
عضو گروه داروسازی سنتی دانشگاه (از 91)