فعالیتهای تحقیقاتی دکترلیلا عربی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
  
دكتر لیلا عربی
 استادیار گروه نانوفناوری دارویی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه نانوفناوری دارویی  ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801327-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511