دکتر سیده هدی علوی زاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دكترسیده هدی علوی زاده (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه نانوفناوری داروئی ، دانشکده داروسازی
 
 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه نانوفناوری داروئی ،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801334-051       نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051