آزمایشگاههای بافت ایزوله و الکتروفارماکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سرپرست : خانم دکتر ژیلا طاهرزاده، دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی05131801182

کارشناس: سیده تکتم ضیائی و سیده فرزانه امید خدا، دکترای حرفه ای داروسازی05131801162  و

05131801169

دستگاههای موجود در آزمایشگاه :

  

1- HPLC :

الف- اندازه گيري اجزا مختلف عصاره ها و تركيبات داروئي

ب- اندازه گيري مقدار داروها در مايعات بيولوژيك بدن

ج- جداسازي اجزا تركيبات داروئي و عصاره هاي گياهي

مدل Shimadzu-10 Avp, Detector RF-10Axl, UV-vis-10Avp, S/N: 20953902659

 
 
 

2- سيستم فيزيو و الكترو فيزيوگرافي :

بررسي تاثير مستقيم داروها و عصاره هاي گياهي بر انواع بافتهاي ايزوله { آئورت، كولون،تراشه، ... با فيزيو گرافي وهسته هاي مغزي با الكترو فيزيولوژي (Science ware,Bel-Art Products) و ....} به صورت Invitro در حمام بافتي تحت شرايط مناسب وثبت نتايج با استفاده از سيستم Power lab /4sp-ADInstrument

 

 
 
 
 
 

3- استرئو تاكس :

تزريق مستقيم مواد داروئي بداخل هسته هاي مغزي حيوان و جمع آوري نورو ترانسميترهاي داخل هسته هاي مغزي به كمك سيستم ميكرو دياليز، TSE systems, S/N: 0.2011-2

اسپكترو فتومترUV-VIS 1650Shimadzu:

با قابليتهاي رسم spectrum براي تعيين طول موج ماكزيمم، اندازه گيري جذب محلولها و كينتيك

زمینه های تحقیقاتی :

  • بررسي مستقيم تاثير داروها و مواد بر گيرنده هاي بدن بر بافتهاي مختلف جدا سازي شده حيواني در نصب در حمام بافتي و ثبت نتايج با استفاده از سيستم Power lab
  • بررسي تاثير داروها بر ميزان نورو ترانسميترهاي موجود در هسته هاي مغزي به صورت مستقيم با ورود كانول، با استفاده از استرئو تاكس و ميكرو دياليز و اندازه گيري ميزان نوروتراسميترها با استفاده از دستگاه HPLC
  • ايجاد سرفه به دو روش استفاده از SO2 و با توليد مستقيم اين گاز در محل و سيتريك اسيد ، در موش و خوكچه هندي و بررسي اثر ضد سرفه داروها
  • بررسي مستقيم ميزان تاثير داروها بر هسته هاي مغزي جداشده از حيوانات و ثبت نتايج با استفاده ازPower lab
  • اندازه گيري ميزان داروهاي موجود در پلاسماي انساني به روش HPLC
علاوه بر موارد فوق تمام مواردي كه در سر فصلهاي آموزشي آزمايشگاه ذكر شد نيز به عنوان پايان نامه تحقيقاتي دانشجويان دوره هاي عمومي و تخصصي انجام شده است