آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوﮊی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 

 
آشنایی با نکات مهم ایمنی و شرح وظایف استفاده کنندگان از آزمایشگاه بیوتکنولوژی

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 
ریاست آزمایشگاه :آقای دکتر محمد رمضانی - استاد گروه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی
 
پرسنل آزمایشگاه :دکتر ملیکا احتشام قرائی – داروساز و مسئول آزمایشگاه تلفن  31801238 051
 
 
در این آزمایشگاه عمدتا" پروﮊه های تحقیقاتی و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و Ph.D داروسازی انجام می شود
 
فعالیتهای آزمایشگاه شامل :
 
 
 
1- تحقیقات در زمینه های ﮊن کلونینگ ، بررسی سلولی –
مولکولی وبعضی ازپدیده ها مثل MDR و نیز پلی مورفیسم ﮊنها
 
2- تحقیقات در زمینه های نانو بیوتکنولوﮊی شامل ﮊن رسانی با
استفاده از پلی پلکس ها
 

3- انجام مطالعات پروتئومیکس برای ردیابی مارکرهای سرطانی

یا بررسی مکانسیم های سمیت سلولی مواد

4- تهیه ساختارهای نانوذره ای برای دارورسانی هدفمند

5-  غربالگری میکروبهای نمونه های محیطی برای شناسائی

سویه های میکروبی تولید کننده عوامل ضد میکروبی

 
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
 
 
Thermal Cycler برای انجام PCR
Gel Documentation (دستگاه عکسبرداری از ﮊل)               
هود لامینار
سانتریفوﮊ معمولی و میکروسانتریفوﮊ
الکتروفورز
شیکر انکوباتور
Rotary-evaporator
اون و انکوباتور
مایکروویو
PH متر
روتاتور
Heater & Stirrer
Vortex
ترازوی حساس
دستگاه تولید آب دیونیزه
فریزر 86-
Real time
بلاک انکوباتور