آزمایشگاه سم شناسي تحقيقاتي - آموزشي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                
سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر بی بی مرجان رضوی- دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی
 
 
پرسنل آزمایشگاه :
 
کارشناس :دكتر نرگس محرري،دکترای حرفه ای داروسازی ، تلفن تماس 31801164 051
 

Email : MoharreriN1[at]mums.ac.ir
 
 
 

زمینه های تحقیقاتی :

- بررسي اثر آنتي اكسيداني مواد با استفاده از گلبول قرمز
- اندازه گيري ميزان مواد افزودني موجود در مواد غذائي به منظوربررسي اثر احتمالي سمي آنها مانند فلزات سنگين، مواد محافظ، ...
- تعيين نوع دارو يا سم موجود در نمونه هاي انساني مانند سرم يا ادرار
- اندازه گيري ميزان داروها و سموم در پلاسما با استفاده از اسپكتروفتومتر
- تعيين سميت حاد مواد با استفاده از لارو ميگو
- اندازه گيري ميزان آنزيمها در پلاسما جهت بررسي اثر سميت داروها
- علاوه بر موارد فوق تمام مواردي كه در سر فصلهاي آموزشي آزمايشگاه ذكر شد نيز به عنوان پايان نامه تحقيقاتي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد سم شناسي، دكتراي عمومي و تخصصي انجام شده است.
      
   
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
 
1-Rotary :
براي حذف حلال اضافي موجود در عصاره هاي تهيه شده از گياهان با قابليت تنظيم دما و فشار مورد نياز براي تبخيرحلالهاي مختلف، مدل Heidolph laborta 4003
 
 
2-اسپكترو فتومتر Shimadzu UV-VIS 1650 :
با قابليتهاي رسم spectrum براي تعيين طول موج ماكزيمم، اندازه گيري جذب محلولها و كينتيك
      
 
 
 
 
   
سر فصل درسي آزمايشگاه سم شناسي تحقيقاتي - آموزشي
 
تعداد واحد: 2 پيش نياز: داروشناسي 2
نوع واحد: عملي كددرس: 45
1- استخراج و شناسائي سموم قليايي و اوپيوئيدها با استفاده از TLC
2- روشهاي شناسائي و تعيين مقدار سموم فلزي و غير فرار
3- روشهاي شناسائي سموم قليايي و اسيدي و ارگانو فسفره هاو سموم فراربا استفاده از تستهاي لكه اي
4- اندازه گيري فنوباربيتال در پلاسما به روش اسپكتروفتومتري
5- جداسازي و شناسائي آلكالوئيدها و ساليسيلاتها
6- ارزيابي سميت حاد داروها و سموم با استفاده از لارو ميگو
7- تعيين ميزان فعاليت آنزيم استيل كولين استراز در پلاسما به دو روش تيتراسيون و دستگاهي
8- تعيين مقدار ساليسيلات در پلاسما به روش اسپكتروفتومتري
9- تعيين مقدار داروها در پلاسما و ادرار با استفاده از HPLC
10- تعيين مقدار نيتريت سديم در فرآورده هاي گوشتي