پیام رئیس دانشکده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از دیرباز تا امروزه  دانش داروسازی بسان سایر دانش ها در مسیر چالشها و دگرگونی های بسیار قرار گرفته است. با این حال همواره خدمت گزاری، حرفه ای گری و اخلاق مداری را شالوده خویش دانسته و امروزه همگام با شتاب تغییرات، با مسوولیت پذیری و پاسخ گویی،  بهره وری از روشهای نوین آموزشی وگسترش پژوهشهای نوآورانه و هدفمند، ارتباط سازنده با صنعت، توجه به فناوری های نو، و توسعه مهارتهای شغلی و توانمندسازی اساتید و دانشجویان تلاش می کند در ایجاد دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین)، پرورش داروسازان، متخصصین، اساتید و دانشمندان آینده این کشور مشارکتی پویا داشته باشد.

در کنار همه پیشرفت های به دست آمده اما مواجهه با چالش های تازه نظام سلامت به خصوص در حوزه دارویی نیاز به چاره اندیشی و توجه جدی داشته که هرکدام نیازمند راه حل های پیچیده و همکاری های درون بخشی و برون بخشی در سطوح ملی و منطقه ای می باشد. از این رو دانشکده داروسازی با پایش و ارزیابی دوره ای گروههای آموزشی-پژوهشی خود و بسترسازی برای ارتباط مستمر و قوی با دیگر سازمانها و بنیادهای آموزشی- تحقیقاتی و صنایع تاثیرگذار داخلی، بر آن است به نحوی گام  بردارد تا با انجام بهینه و کارآمد رسالت خویش و ارائه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در بالاترین سطح،  نقشی موثرتر در بهبود شاخص های کیفی زندگی ایفا کند.

بدیهی است موفقیت در این عرصه مهم، علاوه بر سیاستگذاری قدرتمند و همه جانبه ی مدیران عالی و برنامه ریزی یکپارچه، همفکری و همکاری اساتید فرهیخته؛کارکنان تلاشگر و دانشجویان پژوهشگر را نیز می طلبد. اینجانب دست تمامی این بزرگواران گرانقدر را به گرمی می فشارم و امید همراهی ایشان را دارم تا با اعتقاد به خودباوری و اعتماد به نفس، در کنار یکدیگر برای ایرانی شایسته تر و بالنده تر گام برداریم.

 

1111