اعضای کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
اعضای کمیته اخلاق دانشکده داروسازی
 
 
 
 
 

 

 

دکتر سعید اسلامی
استادیارگروه داروسازی بالینی
 
 
 
  دکتر محمد رضا عباسپور
 استادیار گروه فارماسیوتیکس
معاون پژوهشی دانشکده
 
 
استاد گروه فارماسیوتیکس
رئیس دانشکده داروسازی
 
 
 
 
استاد گروه کنترل غذا و دارو
مدير گروه کنترل غذا و دارو
 
 
استاد گروه فارماکودینامی
مدیر گروه فارماکودینامی
 
 
 
استاد گروه داروسازی بالینی
مدیر گروه داروسازی بالینی

 
 
 
 
حکمت الهی
نماینده جامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
محمد جعفر جهانگیری فیض آبادی
مربی گروه معارف دانشکده پزشکی
 
 
 
اعظم شاه ابراهیمی
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pajooheshiaza