اعضای کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
اعضای کمیته اخلاق دانشکده داروسازی
 
 
 
 
دکتر سعید اسلامی
استادیارگروه داروسازی بالینی
 
 
 
استادیارگروه بیوتکنولوژِی
معاون پژوهشی دانشکده
 
 
استاد گروه فارماکودینامی
رئیس دانشکده داروسازی
 
 
 
 
استاد گروه کنترل غذا و دارو

 
 
استاد گروه فارماکودینامی

 
 
 
استاد گروه داروسازی بالینی

 
 
 
 
حکمت الهی
نماینده جامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
محمد جعفر جهانگیری فیض آبادی
مربی گروه معارف دانشکده پزشکی
 
 
 
اعظم شاه ابراهیمی
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pajooheshiaza