آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 
 
سرپرست آزمایشگاه : دکتر امید رجبی - دانشیار دانشکده داروسازی
 
 
پرسنل آزمایشگاه : رامین وثوقی - شیمیست و مسؤل آزمایشگاه
تلفن : 31801104- 051 
 
 
برگزارکننده آزمایشگاههای شیمی عمومی وشیمی آلی آموزشی در دوره دکترای عمومی داروسازی
فعالیتهای آزمایشگاه شامل :
 
 
در این آزمایشگاه دروس شیمی عمومی 2
(2 واحدی ) وشیمی آلی 2 (1 واحدی ) و
شیمی آلی4 ( 1 واحدی ) ا رایه میگردد .
 
 
 
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
 
 
دستگاه سانتریفوژ4000 دوردردقیقه
دستگاه پمپ خلاً
حمام آبگرم ( بن ماری )
فور
دستگاه تبخیر دّوار (Rotary Evaporator )
منفل برقی با آهنربای گردان
دستگا ه لامپ ماوراء بنفش
ترازوی 1000/1 گرم باظرفیت 310 گرم
 
 
 
 
 
 
سر فصل جلسات درس عملی شیمی عمومی 2

 

جلسه اول: آشنايي با محيط آزمايشگاه، علائم و هشدارها در مورد مواد شيميايي، قوانين، اصول مهم ايمني، كمك هاي اوليه و شرح وظايف در آزمايشگاه هاي شيمي.
جلسه دوم: آشنايي با خصوصيات فيزيكي و شيميايي يك سري مواد پركاربرد در آزمايشگاه هاي شيمي و طريقه استفاده صحيح و كار دقيق با لوله آزمايش، قطره چكان و كاغذ PH.
جلسه سوم: شناسايي چند عنصر با آزمايش شعله به انضمام آشنايي با چراغ گاز و طريقه استفاده صحيح از آن.
جلسه چهارم: محلول سازي
جلسه پنجم: قانون بقاي جرم (قسمت اول)
جلسه ششم: قانون بقاي جرم (قسمت دوم)
جلسه هفتم: تعيين جرم اتمي منيزيم
جلسه هشتم: سنجش هاي حجمي
جلسه نهم: كروماتوگرافي
جلسه دهم: الكتروشيمي
جلسه يازدهم: تأثير حرارت بر سرعت واكنش
جلسه دوازدهم: واكنش هاي شيميايي
جلسه سيزدهم: شناسايي كاتيون ها (بخش اول)
جلسه چهاردهم: شناسايي كاتيون ها (بخش دوم)
جلسه پانزدهم: شناسايي آنيون ها (بخش اول)
جلسه شانزدهم : شناسايي آنيون ها (بخش دوم )
 
 
 
 
سر فصل جلسات درس عملی شیمی آلی 2
 
 
جلسه اول: آشنائی با دو وسیله پرکاربرد در آزمایشگاه شیمی آلی
جلسه دوم: تعیین نقطه ذوب وانجماد
جلسه سوم: تعیین نفطه جوش
جلسه چهارم: تقطیر
جلسه پنجم: کروماتوگرافی
جلسه ششم: تبلور مجدد
جلسه هفتم: استخراج
جلسه هشتم: تشخیص کیفی (چونی )عناصر درشیمی آلی
جلسه نهم: شناسائی گروههای عاملی
جلسه دهم: آزمون عملی شیمی آلی 2
 
 
 
 
سر فصل جلسات درس عملی شیمی آلی 4
 
 
جلسه اول : آبگیری از الکلها ( تهیه سیکلوهگزن )
جلسه دوم : تهیه هالوآلکانها ( تهیه بوتیل برما ید )
جلسه سوم : استیلاسیون ( تهیه آسپرین )
جلسه چهارم : استریفیکا سیون ( تهیه اتیل استات )
جلسه پنجم : نیتراسیون ( تهیه آلفا – نیترو تنفتا لین )
جلسه ششم : تهیه استا نیلید از آنیلین
جلسه هفتم : تهیه پارا – نیترو استا نیلید
جلسه هشتم : دیمریزاسیون ( تهیه دی بنزال استن )
جلسه نهم : دیآ زوتاسیون ( تهیه هلیا نتین ) قسمت اول
جلسه دهم : دیآ زوتاسیون ( تهیه هلیا نتین ) قسمت دوم
جلسه یازدهم : آزمون عملی شیمی آلی 4