معاونت پژوهشي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
 
                            Ph.D فارماسیوتیکس
           دانشیارو عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس
                               تلفن : 31801535 - 051
        
                                                                                 Email : abbaspourmr[at]mums.ac.ir