معاونت پژوهشي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
                                 دکتر مونا علی بلندی
   
 
           استادیار و عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی
                               تلفن : 31801535 - 051
        
                                                                                 Email : AlibolandiM[at]mums.ac.ir