معاونت دانشجویی فرهنگی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده داروسازی
                                   دكتر مطهره بوذری
 
 
                عضو هیات علمی گروه فارماکوگنوزی            
 
                        تلفن : 31801536 - 051
 

                                                                                           Email :
                                                                                                
                                                                                         BouzariM[at]mums.ac.ir