آزمایشگاه آنالیز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 
 
 
 
ریاست آزمایشگاه : دکتر زهرا خشيارمنش - استادیار دانشکده داروسازی
 
پرسنل آزمایشگاه : دکتر حميده معلم زاده حقيقی – داروساز و کارشناس آزمایشگاه
 
 
 تلفن : 31801110 051
 
 
 
در این آزمایشگاه عمدتا" پروﮊه های تحقیقاتی داخلی وخارج از دانشکده و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و PhD داروسازی ودوره عملی آموزش روشهای آناليز دستگاهی انجام می شود .
 
 
فعالیتهای آزمایشگاه شامل :
 
1. تعيين مقدار و شناسايی مواد توسط دستگاههای موجود
2. برگزاری دوره عملی آناليز و روشهای دستگاهی
3. همکاری با ساير آزمايشگاهها در پروژه های اساتيد و دانشجويان
4. همکاری با ساير ارگانهای دولتی ودانشکده ها متناسب با امکانات موجود
 
 
 
 
 
 
 
 
سر فصل دروس واحد عملی :
 
 
Vis spectrophotometer
UV spectrophotometer
Refractometry
Polarimetry
spectorofluorimetry
Flame & Atomic Absorption
FT-IR spectrophotometer
GC
GC-Mass
HPLC
FT-NMR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
   
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :