وب سایت گروه های آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
وب سایت گروه ههای آموزشی
  نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه محل استقرار
1 گروه بیوتکنولوژی دارویی  دكتر محمد رمضانی ramezanim[at]mums.ac.ir    دانشكده دارو سازي
2 گروه داروسازی بالینی  دکتر امیر هوشنگ محمدپور mohamadpoorah[at]mums.ac.ir    دانشكده دارو سازي
3 گروه داروسازی سنتی دکتر سید احمد امامی EmamiA[at]mums.ac.ir     دانشكده دارو سازي
4 گروه شیمی دارویی دکتر فرزین هادیزاده
hadizadehf[at]mums.ac.ir     دانشكده دارو سازي
5 گروه فارماسیوتیکس دکتر شیوا گل محمدزاده
GolMohamadzadehsh[at]mums.ac.ir     دانشكده دارو سازي
6 گروه فارماکوگنوزی دكتر جواد اصیلی asilij[at]mums.ac.ir     دانشكده دارو سازي
7 گروه فارماکودینامی و سم شناسی دكتر غلامرضا كريمي
karimig[at]mums.ac.ir    دانشكده دارو سازي
8 گروه کنترل دارو دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز  fazlis[at]mums.ac.ir    دانشكده دارو سازي
9 گروه نانوفناوری دارویی  دکتر محمودرضا جعفری  JafariMR[at]mums.ac.ir    دانشكده دارو سازي