آزمایشگاه مفردات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 ریاست آزمایشگاه : آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی– استاد دانشکده داروسازی
 
پرسنل آزمایشگاه:
کارشناس : مهسا چیت سازیان ، کارشناس ارشد شیمی تجزیه، تلفن : 31801252 051
 
 
در این ﺁزمایشگاه عمدتا"ﭘروﮊه های تحقیقاتی و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و تخصصی برگزاری کلاسهای عملی فارماکوگنوی انجام می شود.
 
 
 
فعالیتهایﺁزمایشگاه شامل :
 
1. استخراج، خالص سازی ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان با استفاده از سامانه های کروماتوگرافی ستون و صفحه با انواع فازهای مختلف .
2. اسانس گیری
3. انجام آزمونهای آنتی اکسیدان بر روی عصاره ها ترکیبات خالص و یا اسانسها
4. تعیین مقدار گیاهان دارویی و استاندارد کردن فراورده های دارویی با استفاده از HPLC،TLC-Scanner , UV -Spectrophotometer.
5. آزمایشات Bench –top مشتمل بر آزمونهای ضد میکروبی ، مهارآنزیمی، کشت سلولهای گیاهی و... بر روی عصاره های وترکیبات خالص گیاهی
6. فریز داریر عصاره های آبی و متانولی
         
   
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
کابینت UV
سانتریفوﮊ
هود لامینار
کیسه حرارتی (اندازه های مختلف)                                               
دستگاه تقطیر
دستگاه اسانس گیری
دستگاه نقطه ذوب
ترازوی حساس
انکوباتور
اون
کوره
دستگاه اسانس گیری با بخارآ ب
بن ماری
هود شیمی
روتاری
HPLC
TLC-Scanner
Vortex
TLC Applicator
ست کامل TLC
دستگاه روتاری در حجم بالا

    

 

سر فصل دروس عملی شامل :

- کربوهیدراتها
- روغنهای ثابت : چربیها و مومها
-استخراج پکتین
-عصاره گیری و استخراج مواد کمتشکله گیاهان داروئی
 - تعیین مقدار اسانسها
- شناسایی آنتراکینونها-تعیین مقدار سنوزید Bدر سنا
- گلوکزیدهای سیانوﮊنتیک وساپونینها
- جداسازی و شناسایی گلیکوزیدهای قلبی
- شناسایی فلاونوئیدها
- الکالوئیدها - شناسائی الکالوئیدهای پورین و تجسس الکالوئیدهای تروپان
- تین لایر کروماتوگرافی الکالوئیدهای تریاک