امور دانشجویی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
امور دانشجویی دانشکده داروسازی
 
 
کارشناس :
آقای مرتضی علیزاده (کارشناس ارشد روانشناسي)
شماره تماس : 31801160
 
 
 
 
 
دستورالعمل و بخشنامه های صندوق رفاه
  

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آیین نامه نحوه استفاده از تسهیلات صندوق

دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی

دستورالعمل پرداخت ودیعه مسکن نخبگان (1)

دستورالعمل نحوه پرداخت وام شهریه

دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه

دستورالعمل اعطای کمک خاص به دانشجویان

دستورالعمل بنیاد