دكتر ژیلا طاهرزاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 
 
دكتر ژیلا طاهرزاده
عضو هیئت علمی  گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی
 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801181-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051