دكتر امید آرسته

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
  
دكتر امید آرسته (متخصص داروسازی بالینی)
 استادیار گروه داروسازی بالینی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                    

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه داروسازی بالینی
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801591-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051