دکتر وحید سهیلی- گروه کنترل دارو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
  
دكتر وحید سهیلی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه کنترل دارو، دانشکده داروسازی
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه کنترل دارو،  17871   91886
             تلفن: دانشکده داروسازی 31801131-051         نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051             
 
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1382-1388
 استادیار گروه شیمی دارویی از سال 1373 تا 1386
 دکتری تخصصی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1388-1395