معاونت تحصيلات تکميلي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی
 
                      Ph.D سم شناسی
    دانشیار و عضو هیات علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی
 
                    تلفن : 31801536 - 051
 

                                                                                                Email :
                                                                                             razavimr[at]mums.ac.ir