معاونت تحصيلات تکميلي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی
 
                     

                    Ph.D نانوفناوری داروئی

    استادیار و عضو هیات علمی گروه نانوفناوری داروئی

                    تلفن : 31801537 - 051

 

                                                                                                Email :
                                                                                             AlavizadehH[at]mums.ac.ir