معاونت آموزشي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           معاون آموزشی دانشکده داروسازی
               دکتر محمدرضا عباس پور
 
                    Ph.D فارماسیوتیکس
    دانشیار و عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس
 
                 تلفن : 31801539 - 051
 

                                                                                        Email :   
                                                                                        AbbaspourMR[at]mums.ac.ir