دكتر سيد محمد تقدیسی حیدریان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
  
دكتر سید محمد تقدیسی حیدریان
عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه بیوتکنولوژی ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801203-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051