دکتر فرزین هادیزاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 
دكتر فرزین هادیزاده (PharmD, PhD)
 عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
 
 
  

Hadizadehf[at]mums.ac.ir


 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، 1365-91775
                 تلفن: دانشکده داروسازی 31801128-051          نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051               
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1371
  استادیار  گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1385-1377
  PhD شیمی دارویی  از دانشگاه  علوم پزشکی تهران  1376
  دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1385 تا 1390
   
 استادگروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1390 تا کنون
 
 
 
شرکت در دوره های آموزش
  کارگاه روش تحقیق                                                            
 کارگاه Reference Manager  و EndNote
   کارگاه آموزشی طراحی سوالات چند گزینه ای
 برنامه ریزی اموزشی
ارزشیابی درونی
کارگاه آموزش از راه دور
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
  مدیر گروه شیمی دارویی  دانشکده داروسازی مشهد 1383-1379        
 شیمی آلی عملی                                                                
 سرپرست آزمایشگاه شیمی یک دانشکده داروسازی مشهد 1378 تا کنون
 شیمی تجزیه تئوری و عملی
  عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بوعلی 1382 تا 1384
 عضو شورای آموزشی دانشکده 1379-1383
 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی  از 1383
 رئیس آزمایشگاه شیمی دارویی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی از 1380
 کارآموزی داروخانه
رئیس انتشارات دانشگاه از 1386 تا کنون
 شیمی عمومی عملی
عضو کمیته علمی آموزش مجازی از 1386 تا کنون
عضو شورای پژوهشی دانشکده 1386 تا 1388
رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی از 1389 تا 1392
مدیر گروه شیمی دارویی از 1392
    
 
 

علائق تحقیقاتی

 سنتز ترکیبات جدید با فعالیت دارویی شامل تنظیم کننگان کانال کلسیم ، سرکوب کنندگان سیستم ایمنی ، مهار کنندگان پروتئین کیناز بعنوان ضد سرطان ، عوامل ضد لیشمانیا و سل   ، طراحی و مدلسازی مولکولی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی Dock، MOE و Gold