دكتر امير هوشنگ محمدپور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
دكتر امیر هوشنگ محمدپور (متخصص داروسازی بالینی)
 عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی وسم شناسی، دانشکده داروسازی
(مدیر گروه فارماکودینامی و سم شناسی )
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودينامي و سم شناسي،  1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 31801592-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 1378           
 استادیار گروه  فارماکولوژی دانشکده داروسازی مشهد از سال 1384 تا 1389
 داروسازی بالینی از دانشگاه علومزشکی تهران سال 1383
 دانشیار گروه  فارماکولوژی دانشکده داروسازی مشهد از سال 1384 تا 1394
   
استاد گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی مشهد از سال 1394 تا کنون
 
 
شرکت در دوره های آموزش
 کارگاه  روش تحقیق
 کارگاه ارزشیابی تحصیلی بر مبنای سوالات چند گزینه ای
 كارگاه خطاهای پزشکی
 كارگاه عوارض جانبی داروها
 کارگاه تجویز منطقی داروها
 
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 مدیر گروه فارماکودینامی و سم شناسی داروسازی مشهد از سال 1385 تا 1389
 دارو درمانی (1) ، (2) ، (3)
 نماینده رئیس دانشگاه در ارزیابی مصرف دارو در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی از سال 1385 تا کنون
 بیماریهای عمومی
 عضو کمیته کارشناسی بالینی معونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 تا کنون
   
 عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی مشهد از سال 1385 تا کنون
 
 
 
 

علائق تحقیقاتی

 فارماکوکینتیک بالینی ، کارآزماییهای بالینی داروها و .....