دکتر اميد رجبي- گروه کنترل دارو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
  
دكتر امید رجبی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه کنترل دارو، دانشکده داروسازی
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه کنترل دارو،  17871   91886
             تلفن: دانشکده داروسازی 31801126-051         نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1373-1367
 استادیار گروه شیمی دارویی از سال 1373 تا 1386
 دکتری تخصصی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1380-1375
دانشیار گروه شیمی دارویی از سال 1386 تا کنون
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 مسئول آزمایشگاه شیمی دانشکده داروسازی
 فیزیکال فارماسی                                                                 
 مدیر مرکز رشد دانشگاه
 داروسازی صنعتی نظری و عملی
 داروخانه مرکز بیمارستان امام رضا (ع)
 کارآموزی داروخانه 1و2
  دبیر کمیته راهبردی ارتباط بین دانشگاه و صنعت
 شیمی عمومی نظری و عملی
 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده (1374-1378)
 شیمی تجزیه نظری و عملی
 
 
 کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری و عملی 
 
 
 اشکال دارویی نظری و عملی
 
 
 شیمی فیزیک
 
 
ریاضیات پایه
 
 
علائق تحقیقاتی
 ترمودینامیک ، فرمولاسیون دارو، کنتیک شیمیایی، آنالیز داروها در اشکال دارویی و در مایعات بیولوژیکی