چاپ مقاله اساتید دانشکده داروسازی در مجلات معتبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

اخیرا مقاله زیر توسط آقایان دکتر آبنوس، دکتر تقدیسی، دکتر رمضانی، سرکار خانم دکتر علی بلندی و دانشجویان تخصصی سرکار خانم الهام سمعیان و سرکار خانم الناز باقری به چاپ رسیده است.به ایشان در چاپ این مقاله ارزشمند تبریک می گوییم.

1- Sameiyan E, Bagheri E, Ramezani M, Alibolandi M, Abnous K, Taghdisi SM. DNA origami-based aptasensors. Biosensors and Bioelectronics. 2019;143:111662. (IF=9.518)


اخیرا مقالات زیر توسط آقایان دکتر آبنوس، دکتر تقدیسی، دکتر رمضانی، دکتر نورمحمد دانش، آقای علینژاد، آقای احمدی، سرکار خانم دکتر علی بلندی و سرکار خانم دکتر لوایی به چاپ رسیده اند.
با تشکر
 
1.         Abnous K, Danesh NM, Nameghi MA, Ramezani M, Alibolandi M, Lavaee P, Taghdisi SM. An ultrasensitive electrochemical sensing method for detection of microcystin-LR based on infinity-shaped DNA structure using double aptamer and terminal deoxynucleotidyl transferase. Biosensors and Bioelectronics. 2019;144:111674. (IF=9.518)
 
2.         Ahmadi A, Danesh NM, Ramezani M, Alibolandi M, Lavaee P, Emrani AS, Abnous K, Taghdisi SM. A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairs. Talanta. 2019;204:641-6. (IF=4.916)
 
F. Hosseini Shamili, M. Alibolandi, H. Rafatpanah, K. Abnous, M. Mahmoudi, M. Kalantari, S. M. Taghdisi, M. Ramezani* (2019). Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical score. Journal of Controlled Release, 299, 149-164 (IF: 7.786). 
 
مقاله با همکاری خانم دکتر علی بلندی و آقایان دکتر آبنوس و دکتر تقدیسی از دانشکده داروسازی و آقایان دکتر رفعت پناه و دکتر محمودی از گروه ایمنولوژی دانشکده پزشکی و آقای دکتر کلانتری از گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی و خانم حسینی دستیار تخصصی ایمنولوژی به چاپ رسیده است.
 
F. Hosseini Shamili, M. Alibolandi, H. Rafatpanah, K. Abnous, M. Mahmoudi, M. Kalantari, S. M. Taghdisi, M. Ramezani* (2019). Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical score. Journal of Controlled Release, 299, 149-164 (IF: 7.786). 
 
مقاله با همکاری خانم دکتر علی بلندی و آقایان دکتر آبنوس و دکتر تقدیسی از دانشکده داروسازی و آقایان دکتر رفعت پناه و دکتر محمودی از گروه ایمنولوژی دانشکده پزشکی و آقای دکتر کلانتری از گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی و خانم حسینی دستیار تخصصی ایمنولوژی به چاپ رسیده است.