دکتر محمد حسن زاده خياط

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 
  
دكتر محمد حسن زاده خیاط(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه کنترل دارو، دانشکده داروسازی
 
 
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه کنترل دارو،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801129-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 ليسانس شيمي (1348) دانشگاه مشهد
 فوق ليسانس شيمي (1353) دانشگاه مشهد
 فوق ليسانس شيمي آناليز دستگاهي(1975) دانشگاه لندن-انگلستان
 دكترا  فارماكوكينتيك و آناليز داروها (1981) دانشگاه لندن-انگلستان
 پست دكترا (1988- 1986)  به مدت سه سال در آناليز داروها: در دانشگاه پوردو اينديانا امريكا بمدت يكسال ودردانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو در امريكا بمدت دو سال
 پست دكترا (2004- 2003) به مدت نه ماه در آناليز داروها در دانشگاه شفیلددر انگلستان
 
   
مراتب علمی
 مربی، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1360-1354                                                                                              
 استادیار، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1370-1360
 دانشیار، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1378-1370
 استاد، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1378 تا کنون
 
 
 
سوابق اجرایی
 مدیر گروه شیمی دارویی، دانشكده داروسازي مشهد 1383 تا 1387
 عضو شورای آموزشی دانشكده داروسازي مشهد 1383 تا کنون
 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1376-1373
 عضو هیئت تحریریه مجله علوم پایه پزشکی ایران 1379 تا کنون
 عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380-1382
 عضو شورای انتشارات دانشگاه امام رضا  مشهد 1361 تا کنون
 عضو کمیته تخصصی برای ارتقاء، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380-1382
 عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 تا کنون
 عضو کمیته تخصصی برای ارتقاء، دانشكده داروسازي مشهد 1364 تا کنون
 عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384 تا کنون
 عضو شورای پژوهشی علوم پایه، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384 تا کنون
 مسئول بخش آنالیز دانشكده داروسازي مشهد 1354-1365
مسئول آزمایشگاه های شیمی آلی، شیمی عمومی دانشكده داروسازي مشهد 1368-1382
مسئول آزمایشگاه  تحقیقات دانشكده داروسازي مشهد 1368 تا کنون
  
سوابق تدریس
 تدریس درس بیوفارماسی و فارماکوکینتیک داروها به دانشجویان دکترای عمومی داروسازی، دانشكده داروسازي مشهد        
 تدریس درس بیوفارماسی و فارماکوکینتیک پیشرفته داروها به دانشجویان دکترا(phD) داروسازی، دانشكده داروسازي مشهد
 تدریس درس اصول و مبانی فارماکوکینتیک داروها به دانشجویان دکترا(PhD ) فارماکولوژی، دانشكده پزشکی مشهد
 تدریس درس فارماکوکینتیک داروهای پروتئینی به دانشجویان دکترا(PhD ) بیوتکنولوژی، دانشكده داروسازي مشهد
 تدریس درس  فارماکوکینتیک داروها به دانشجویان کارشناسی (MSc ) توکسیکولوژی، دانشكده داروسازي مشهد
 تدریس درس روش های آنالیز دستگاهی به دانشجویان دکترای عمومی داروسازی، دانشكده داروسازي مشهد
 تدریس درس روش های تجزیه دستگاهی به دانشجویان کارشناسی (MSc ) توکسیکولوژی، دانشكده داروسازي مشهد
 تدریس درس مباحث پیشرفته در بیناب نمایی و بیناب سنجی  به دانشجویان دکترا(PhD ) فیزیک پژشکی، دانشكده پزشکی مشهد
 تدریس درس مباحثی در روش های آنالیز دستگاهی به دانشجویان ( MSc) بیوشیمی، دانشكده پزشکی مشهد
 تدریس درس کنترل فیزیکو شیمیایی داروها به دانشجویان دکترا( PhD) داروسازی، دانشكده داروسازي مشهد
 تدریس درس زبان تخصصيبه دانشجویان دکترای عمومی داروسازی، دانشكده داروسازي مشهد