کمیته ایمنی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کمیته ایمنی دانشکده داروسازی

 

مسئول ایمنی دانشکده :

دکتر فاطمه سلطانی    تلفن تماس :31801205

 

مسئول ایمنی آزمایشگاهها :

 دکتر میلاد ایرانشاهی نلفن تماس : 31801253

 

 

 

 

مباحث ایمنی و نکات کار در آزمایشگاه