کمیته ایمنی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کمیته ایمنی دانشکده داروسازی

 

مسئول ایمنی دانشکده :

دکتر لیلا عربی    تلفن تماس :31801327

 

مسئول ایمنی آزمایشگاهها :

 دکتر میلاد ایرانشاهی نلفن تماس : 31801253

 

کارشناس ایمنی دانشکده :

فاطمه آشنا

 

 

مباحث ایمنی و نکات کار در آزمایشگاه

 

 اخبار

 

          برگزاری اولین دوره مسابقه روز ملی بهداشت محیط