دکتر سيد احمد امامی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر سید احمد امامی
عضو هیئت علمی گروه داروسازی سنتی ، دانشکده داروسازی
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801267-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051