دکتر بیژن ملائکه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
دكتر بيژن ملائكه نيكوئي (.PharmD, Ph.D)
استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی مشهد
 
malaekehb[at]mums.ac.ir

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801325-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دكتري عمومي داروسازي، دانشكده داروسازي تبريز،78-1373
 استاديار گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات نانو فناوري داروئي ، 1385 تا 1390
 دكتري تخصصي (PhD) فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي مشهد، 85-1379
 دانشيار گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات نانو فناوري داروئي ، 1390 تا 1395
   
 استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات نانو فناوري داروئي ، 1395تا کنون

 

سوابق اجرایی
 مدیر اجرایی مجله علوم پایه پزشکی ایران
 عضو هیات تحریریه مجله علوم پایه پزشکی ایران
 عضو هیات تحریریه Nanomedicine Journal
  عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات نانوفناوری و مرکز تحقیقات شبکیه
  مسئول آزمایشگاه سامانه های نوین دارورسانی دانشکده داروسازی
  مدیر مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه
  عضو شورای فناوری دانشگاه
  مدیر داروخانه های آموزشی دانشگاه از سال 1389 تا 1391
 دبیر اجرایی پنجمین همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران در سال 1390

 

زمینه فعالیتهای تحقیقاتی

 سيستم هاي نوين داروسازي نظير : ميكروسفرها، نانوسفرها، ليپوزوم ها، ليپوسفرها
 طراحي وكتورهاي غير ويروسي و انتقال ژن
 بررسي افزايش محلوليت داروهااز طريق كمپلكس شدن با سيكلودكسترين ها