دکتر صغري مهري - هيات علمي گروه فارماکودينامي و سم شناسي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
دكتر صغري مهري (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماکودينامي و سم شناسي  ، دانشکده داروسازی مشهد
 
 
 

 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودينامي و سم شناسي ، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی  31801179-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051