گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1398

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1398

 تهیه لیست  منابع لاتین و فارسی جدید مورد نیاز مراجعین

تهیه پاراوان جهت سالن مطالعه خواهران در محل ورودی سالن