گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1395

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تهیه لیست منابع موردنیاز مراجعین و تطبیق با موجودی کتابخانه 

خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب و نیز خرید در طول سال 

وجین منابع قدیمی و تخریب شده یا بلااستفاده