کسب مقام اول مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در بیست و پنجمین  جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و  بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال  مقام اول را کسب نمود.

این مرکز با 13 عضو هیئت علمی در سال  2019 تعداد 319 مقاله به استناد پایگاه اسکوپوس منتشر کرده است و تعداد استنادات به کل مقالات مرکز در این سال 893 عدد و درصد مقالاتی که در آن حداقل یک نویسنده خارجی داشته 42 درصد بوده است.

این موفقیت را به جناب آقای دکتر فرزین هادیزاده استاد گروه شیمی دارویی دانشکده و  رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه صمیمانه تبریک می گوییم.

 

روابط عمومی دانشکده