خدمات کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

خدمات شامل بخش امانت، پایان نامه ها، سالن مطالعه ها و بخش مرجع میباشد که شرح وظایف و خدمات هر بخش در قسمت آیین نامه ها به تفصیل توضیح داده شده است.