صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 85

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 85
 

جلسه 149 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر بهروان، دكتر جعفري، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ 4/4/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر آقاي دكتر حسين زاده با عنوان «ارزيابي تأثير قرص زعفران در القاء complete remission در بيماران مبتلا به لوسمي پروميلوستيك حاد: كارآزمايي باليني تصادفي، دو سويه ناآگاه با كنترل دارونما» تصويب و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

2- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر رجبي با عنوان «مقايسه پاسخ درماني آرسنيك تري اكسايد با رژيم كلاسيك ملفالان به همراه پردنيزولون به عنوان خط اول درمان در بيماران مبتلا به موليتپل ميلوما» تصويب و براي داروي و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد..

3- با تغيير عنوان پايان نامه آقاي امير رضايي دو از «بررسي اثر ضد ميكروبي و مقاومت زدايي گالبانيك اسيد حاصل از ريشه گياه Ferula szowitsiana بر روي اشرشياكلي و استاف اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيك» به «بررسي اثر ضد ميكروبي و مقاومت زدايي گالبانيك اسيد حاصل از ريشه گياه Ferula szowitsiana بر روي استاف اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيك» موافقت شد.

4- با درخواست خانم فاطمه عنايتي براي تغيير عنوان پايان نامه موافقت نشد.

5- «چك ليست ارزيابي نهايي طرحهاي تحقيقاتي» بررسي و اصلاحات زير براي آن پيشنهاد شد:

الف) قسمت ضرورت اجراي طرح و نوآوري

1) اولويتهاي كشوري و منطقه اي به خوبي تبيين شده نيست و به اطلاع محققين رسانيده نشده است.

2) در صورتي كه موضوع پيشنهادي جديد نباشد (گزينه هاي سه و چهار) بهتر است نمره شاخص براي اين دو بند بين 5-0 باشد.

ب) قابليت اجراي طرح

1) بندهاي 2 و 3 به نظر مشابه هستند و بهتر است در قالب يك گزينه بيايند.

2) بند 4 به صورت مقابل اصلاح شود. «روش اجرا واضح و كامل بيان شده باشد».

3) در بند 6 دادن امتياز به دانشجو به عنوان مجري حذف شود. «عدم مشاركت 0 همكار 1»

4) يك بند به صورت زير اضافه شود:

انتشار مقالات و ارائه طرحهاي با زمينه مشابه با تحقيق فعلي 5-0

ج) ارتباط طرح با ساير سازمانها

1) امتياز مربوط به سازمان مشاركت كننده يك عدد ثابت نباشد و با توجه به اهميت و ميزان مشاركت سازمان مربوطه بين صفر تا عدد پيشنهادي براي هر بند متغير باشد (مثال بخش خصوصي و صنعت 8-0) پيشنهاد مي شود جذب بودجه به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي مشاركت سازمانهاي ديگر به صورت مستقل مطرح نشود، بلكه اين عامل به عنوان بخشي از امتياز در نظر گرفته شود.

 


جلسه 150 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر جعفري، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ 20/4/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي، خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر اصيلي با عنوان « آناليز اسانس ميوه Ferula badrakema به دو روش GC/MS و 13C-NMR و بررسي اثرات ضد ميكروبي آن» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخهاي مجريان به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشي آقايان دكتر كريمي و دكتر هاديزاده با عنوان «بررسي سميت حاد و اثرات ضد دردي آنالوگ اندوكانابينوئيدي پالميتوئيل اتانول آميد» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخهاي مجريان به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي آقايان دكتر امامي و دكتر محمودي با عنوان «بررسي اثر سسكوئي ترپن لاكتونهاي 11 گونه از آرتميزياهاي بومي استان خراسان بر توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي رده J774A1» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخهاي مجريان به تصويب رسيد.

4- پايان نامه آقاي امير ميرشمسي كاخكي با عنوان «بررسي سميت حاد و اثرات ضد دردي آنالوگ جديد اندوكانابينوئيدي پالميتوئيل اتانول آميد» به راهنمايي آقاي دكتر كريمي به تصويب رسيد.

5- در مورد مقاله اي كه دانشجويان بايد در هنگام دفاع از پايان نامه ارائه دهند، قرار بر اين شد كه داوران پايان نامه قبل از امضاء برگه دفاع، مقاله را از نظر ساختار كلي و تطابق با يكي از مجلات داخلي و يا خارجي بررسي نمايند و در صورت تأييد، برگه دفاع امضاء شود.

در همين زمينه، با اصلاح فرم ارزشيابي پايان نامه ها در جلسه دفاع، 10 نمره (از 100 نمره) فرم ارزشيابي به كيفيت مقاله اختصاص يافت.

 


جلسه 151 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر جعفري، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ 20/4/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان «اثرات آنتي ژنوتوكسيك تركيبات دي سولفيدي گياه فرولاپرسيكا در مقابل سميت ناشي از هيدروژن پراكسيد» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان «بررسي اثرات ضد ميكروبي و هم افزايي فارنزيفرول A حاصل از ريشه گياه فرولاپرسيكا با آنتي بيوتيكها بر روي سويه هاي مقاوم بيمارستاني اشرشياكلي» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان و انجام برخي اصلاحات مورد درخواست شوراي پژوهشي دانشكده، به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي با عنوان «تأثير عصاره متانولي ريشه گياه ويتانيا سامنيفرا بر توليد نيتريك اكسايد و فعاليت ليشمانيسيدالي ماكروفاژهاي موشي رده J774A.1» پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر حسن زاده با عنوان «اندازه گيري مايكوتوكسين پاتولين در آب سيبهاي توليد شده در شهر مشهد» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسن زاده و آقاي دكتر اصيلي با عنوان «اندازه گيري كمي و كيفي تركيبات فرار و معطر موجود در تعدادي از انواع عرق نعناع سنتي موجود در بازار مشهد» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان و پس از پاسخگويي مجري محترم به سوالات اعضاء شوراي پژوهشي در زمينه روش انجام پروژه، به تصويب رسيد.

6- چهار طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي در رابطه با اثرات ليشمانياكشي سسكويي ترپن لاكتونها و عصاره‌هاي مختلف آرتميزياهاي بومي خراسان به شرح زير:

«ارزيابي فعاليت ليشمانياكشي سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزياهاي بومي استان خراسان در in vitro»، «اثر ليشمانياكشي عصاره اتيل استاتي آرتميزياهاي بومي استان خراسان در in vitro»، «ارزيابي فعاليت ليشمانياكشي عصاره اتانولي آرتميزياهاي بومي استان خراسان در in vitro» و «اثر ليشمانياكشي عصاره‌هاي هگزاني و دي كلرومتاني آرتميزياهاي بومي استان خراسان در in vitro» در شورا مطرح و با توجه به نظر داوران و اعضاء محترم شورا، قرار شد كه پس از ارائه اين چهار طرح در قالب يك طرح كلي مورد بررسي قرار گيرد.

7- سه طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي در رابطه با اثرات سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزيا خراسانيكا بر توليد TNF-a، IL-1 و PGE2 به شرح زير:

«بررسي اثر سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزيا خراسانيكا بر توليد TNF-a توسط ماكروفاژهاي رده J774A.1 فعال شده با LPS»، «بررسي اثر سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزيا خراسانيكا بر توليد IL-1 توسط ماكروفاژهاي رده J774A.1 فعال شده با LPS»، «بررسي اثر سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزيا خراسانيكا بر توليد PGE2 توسط ماكروفاژهاي رده J774A.1 فعال شده با LPS» در شورا مطرح و با توجه به نظر داوران و اعضاء محترم شورا، قرار شد كه پس از ارائه سه طرح در قالب يك طرح كلي مورد بررسي قرار گيرد.

8- پايان نامه آقاي مهدي شهاب با عنوان «بررسي اثرات سركوب كننده سيستم ايمني آنالوگهاي جديد لفلونومايد بر روي Tسلهاي انساني به روش رنگ سنجي برون تني MTT» به راهنمايي آقاي دكتر جعفري و آقاي دكتر هاديزاده به تصويب رسيد.

9- پايان‌نامه آقاي ابراهيم محمديان با عنوان «بررسي اثرات ضد ليشمانيايي آنالوگهاي جديد پنتاميدين به صورت برون تني با استفاده از كشت پروماستيگوت انگل ليشمانيا و مقايسه آن با پنتاميدين و آمفوتريسين B» به راهنمايي آقاي دكتر جعفري و آقاي دكتر هاديزاده به تصويب رسيد.

10- پايان نامه خانم ليلا جهانگيري با عنوان «ارزيابي درون تني و بررسي شاخصهاي سلولهاي بنيادي/پيش ساز مزوتليال صفاق طي فرايند In vitro trans differentiation» به راهنمايي آقاي دكتر معلم به تصويب رسيد.

11- پايان‌نامه خانم مريم رجايي فرد با عنوان «بررسي فيتوشيميايي تركيبات موجود در ريشه گياه Haplophyllum perforatum» به راهنمايي آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر ..... به تصويب رسيد.

 


جلسه 152 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانمها دكتر فضلي و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان و دكتر تفقدي در تاريخ 29/5/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي با عنوان "ارزيابي فعاليت ليشمانياكشي عصاره هاي اتانولي، اتيل استاتي و دي كلرومتاني و سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزياهاي بومي استان خراسان در in vitro " تصويب شد و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال شد. توضيح اين كه اين طرح قبلا به صورت 4 طرح مجزا ارائه شده بود كه بنا به مصوبه جلسه 151 قرار شد به صورت يك طرح واحد ارائه شود.

2- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي با عنوان "بررسي تاثير سسكويي ترپن لاكتونهاي آرتميزيا خراسانيكا بر توليد TNF-a، اينترلوكين1 و پروستاگلاندين E2 توسط ماكروفاژهاي فعال شده با LPS " تصويب شد و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال شد. اين طرح به صورت سه طرح مجزا ارائه شده بود كه بنا به مصوبه جلسه 151، قرار شد به صورت فعلي و در قالب يك طرح ارائه شود.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده، آقاي دكتر ايمن شهيدي با عنوان "بررسي اثرات بازكننده كانال پتاسيم وابسته به ATP چهار آكريدين دي ان جديد روي آئورت رت" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري، به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده، آقاي دكتر ايمن شهيدي با عنوان "بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب آنالوگهاي جديد سلكوكسيب بر روي موش كوچك" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري، به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده، آقاي دكتر ايمن شهيدي با عنوان "بررسي اثرات مسدد كانال كلسيم 8- دي هيدروپيريدين جديد روي كولون رت " مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري، به تصويب رسيد.

6- پايان نامه رضا ناصري با عنوان "خالص سازي سزكوئي ترپن كومارين فارنزيفرول A از ريشه گياه Ferula persica و بررسي اثرات ضد ميكروبي و مقاومت زدايي آن بر روي سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيك هاي اشرشياكوكولي" به راهنمايي آقاي دكتر ايرانشاهي، خانم دكتر فضلي بزاز به تصويب رسيد.

7- در زمينه روند تصويب پروپوزال پايان نامه هاي Ph.D. در شورا قرار بر اين شد كه شورا دو بررس مرتبط با زمينه تخصصي موضوع پايان نامه تعيين و تصميم گيري شورا براساس نظر اين داوران باشد.

8- پروپوزال پايان نامه خانم دكتر خشيارمنش مطرح و دو نفر داور براي بررسي آنها تعيين گرديد.

9- پروپوزال پايان نامه Ph.D آقاي دكتر ابراهيم نژاد و خانم دكتر عليپور مطرح و تعيين داور شد.

10- در زمينه سقف ارائه پايان نامه توسط اعضاء محترم هيات علمي دانشكده، باتوجه به نيازهاي موجود و عدم ارائه موضوع توسط برخي از همكاران، قرار بر اين شد كه سقف تعداد پايان نامه هر نفر از 6 به 7 عدد افزايش يابد.