صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاييز 85

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  صورتجلسات شوراي پژوهشي پاییز 85
 

جلسه 153 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان و دكتر تفقدي در تاريخ 2/7/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- طرح پژوهشي آقايان دكتر حسين‌زاده و دكتر ايمن شهيدي با عنوان «بررسي اثر عصاره آبي زعفران در كاهش تمايل به مرفين در مدل conditioned place preference» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان محترم به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشي آقايان دكتر حسين‌زاده و دكتر ايمن شهيدي با عنوان «بررسي اثر كروسين در كاهش تمايل به مرفين در مدل conditioned place preference» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان محترم به تصويب رسيد.

3- پايان‌نامه آقاي حميدرضا كافي با عنوان «بررسي اثر محافظت در برابر اشعه عصاره زعفران در موش Balb/c» به راهنمايي آقاي دكتر قوام نصيري و خانم دكتر سازگارنيا و آقاي دكتر رمضاني به تصويب رسيد

4- پايان‌نامه آقاي مصطفي امراللهي با عنوان «بررسي اثر محافظت در برابر اشعه ليكوپن حاصل از گوجه فرنگي در موش سوري» به راهنمايي آقاي دكتر قوام نصيري و خانم دكتر سازگارنيا و آقاي دكتر رمضاني به تصويب رسيد.

5- پايان نامه خانم مريم ملوندي با عنوان «بررسي اثر پيراستام بر وابستگي و تحمل به مرفين در موش سوري» به راهنمايي آقايان دكتر حسين‌زاده و دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

6- پايان‌نامه آقاي سعيد نوروزي با عنوان «بررسي اثرات آنتي ژنوتوكسيك تركيبات دي سولفيدي از گياه فرولاپرسيكا در مقابل سميت ناشي از هيدروژن پراكسايد» به راهنمايي آقايان دكتر بهروان، دكتر ايرانشاهي و دكتر كريمي به تصويب رسيد.

7- پايان‌نامه آقاي سعيد شاكري با عنوان «بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب آنالوگهاي جديد سلكوكسيب بر روي موش كوچك» به راهنمايي آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

8- پايان‌نامه آقاي حميدرضا ظفري با عنوان «بررسي اثر كروسين در كاهش تمايل به مرفين در مدل conditioned place preference در موش سوري» به راهنمايي آقاي دكتر ايمن شهيدي و آقاي دكتر حسين‌زاده به تصويب رسيد.

9- پايان‌نامه آقاي عليرضا آراسته با عنوان «بررسي اثر عصاره آبي زعفران در كاهش تمايل به مرفين در مدل CPP در موش سوري» به راهنمايي آقايان دكتر حسين‌زاده و دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

10- پايان‌نامه آقاي پويا ميهن پرست با عنوان «بررسي اثرات مسدد كانال كلسيم (4-ايميدازول-5-ايل) دي هيدروپيريدينهاي جديد روي كولون رت» به راهنمايي آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

11- با توجه به درخواست از كليه اعضاء هيأت علمي مبني بر معرفي پايان‌نامه‌هايي كه مايلند در جشنواره رازي شركت دهند، دو عنوان پايان‌نامه Pharm.D. و دو عنوان پايان‌نامه Ph.D. پيشنهاد شده بود كه به دانشگاه معرفي شدند.

12- پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مبني بر تغيير وضعيت ارزيابي پايان‌نامه‌ها از وضعيت نمره‌دهي به وضعيت «قبول يا رد» بررسي شد. با توجه به اينكه اين تغيير وضعيت مشكلي را حل نمي‌نمايد و ممكن است مشكلاتي را نيز به وجود آورد، مطلوب تلقي نشد و قرار شد وضعيت ارزيابي پايان‌نامه‌ها در دانشكده به عنوان پيشنهاد ارسال شود.

13- پايان‌نامه Ph.D. خانم دكتر عليپور با عنوان «فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي برون تن و درون تن ميكروسفرهاي حاوي پاكلي تاكسل براي تجويز ريوي» مطرح و قرار شد پس از پاسخگويي به برخي سوالات دوباره مطرح شود.

14- پايان‌نامه آقاي اقبال با عنوان «بررسي تفاوتهاي فردي 7-هيدروكسيلاسيون كومارين در جمعيت ايراني خراسان» به راهنمايي آقاي دكتر حسن‌زاده و آقاي دكتر وحدتي به تصويب رسيد.

15- تغيير عنوان پايان‌نامه خانم ماريا خرازي زاده از «تهيه و بررسي ميكروسفرهاي PLGA حاوي ليشمانياماژور اتوكلاو شده و ساپونين» به «تهيه و بررسي نانوسفرهاي PLGA حاوي ليشمانيا ماژور اتوكلاو شده و ساپونين» تصويب شد.

 


جلسه 154شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان و دكتر تفقدي در تاريخ 24/7/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- پايان‌نامه Ph.D. خانم دكتر زهرا خشيارمنش با عنوان «استخراج و تعيين ساختمان شيميايي اجزاء تشكيل دهنده مومهاي موجود در اندامهاي مختلف مخروطيان بومي ايران» به راهنمايي آقاي دكتر حسن‌زاده و آقاي دكتر امامي به تصويب رسيد. طرح پژوهشي مربوط به اين پايان‌نامه در سال 1383 به تصويب رسيده است.

2- پايان‌نامه Ph.D. خانم دكتر شهره عليپور با عنوان «فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي برون تن و درون تن ميكروسفرهاي حاوي پالكي تاكسل براي تجويز وريدي» به راهنمايي آقاي دكتر تفقدي و آقاي دكتر هاشم منتصري پس از انجام اصلاحات مورد نظر دارو تعيين شده توسط شوراي پژوهشي دانشكده تصويب شد.

3- پايان‌نامه Ph.D. آقاي دكتر ابراهيم نژاد مطرح و مقرر شد پس از پاسخ دهي به سوالات مطرح شده در شورا توسط استاد راهنماي محترم پروژه، مجدداً در شورا مطرح شود.

4- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان «استخراج، خالص‌سازي و تعيين ساختمان سزكويي ترپن كومارينهاي موجود در ريشه گياه Ferula diversivittata» تصويب و براي بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

5- طرح آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان «آناليز اسانس ميوه Ferula latisecta به روش GC/MS و بررسي اثرات ضد ميكروبي آن» تصويب شد.

6- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر آزادبخت با عنوان «بررسي خواص آنتي باكتريايي 50 اسانس از گونه‌هاي گياهي بومي منطقه مازندران» به تصويب رسيد. اين طرح به صورت مشترك با دانشكده داروسازي ساري مي‌باشد كه قبلاً در دانشكده داروسازي ساري به تصويب رسيده است.

7- طرح پژوهشي خانم دكتر صادقي و آقاي دكتر افراسيابي با عنوان «ارزيابي پليمرهاي متاكريلات در تهيه پلتهاي آهسته رهش ايندومتاسين بدون استفاده از روكش» به تصويب رسيد.

8- پايان‌نامه خانم فاطمه عنايتي با عنوان «شناسايي اجزاء اسانس ميوه گياه Ferula latisecta به روش GC/MS و بررسي اثرات ضد ميكروبي آن» به راهنمايي خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر حسن‌زاده به تصويب رسيد.

9- در زمينه برگزاري جلسه دفاع دانشجويان داروسازي، مقرر شد پس از اينكه دانشجو پايان‌نامه كامل و مقاله حاصله را در اختيار معاون پژوهشي دانشكده قرار دهد، زمان دفاع حداقل يك هفته پس از آن تعيين خواهد شد. پس از جلسه دفاع نماينده پس از انجام اصلاحات لازم و تحويل نسخه نهايي پايان‌نامه به نماينده دانشكده وي در عرض سه روز انجام اصلاحات را بررسي و نمره نهايي را تعيين خواهد بود.

 


 

جلسه 155 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان، دكتر رجبي و دكتر تفقدي در تاريخ 8/8/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده و خانم دكتر خشيارمنش با عنوان «جداسازي انانتيومرهاي R و S آملوديپين از يكديگر» مطرح و قرار شد پس از پاسخدهي مجري محترم به سوالات طرح شده در جلسه شورا، مجدداً بررسي شود.

2- پايان‌نامه خانم سيده تهمينه حسيني با عنوان «استخراج، خالص سازي و شناسايي تركيبات موجود در عصاره دي كلرومتاني ريشه Ferula diversivittata» به راهنمايي دكتر ايرانشاهي به تصويب رسيد.

3- پايان نامه خانم سيده سميه سجادي ثالث با عنوان «ارزيابي پليمرهاي متا آكريلات در تهيه پلتهاي آهسته رهش ايندومتاسين بدون استفاده از روكش» به راهنمايي آقاي خانم دكتر صادقي و آقاي دكتر افراسيابي تصويب شد.

4- پايان‌نامه خانم فريبا خدايي با عنوان «تهيه و تعيين خصوصيات مشتقات 6-برموهگزانوئيك اسيد پلي اتيلن ايمين به عنوان وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني به تصويب رسيد.

5- پايان نامه آقاي بهزاد اسمعيلي چرخاب با عنوان «تهيه و تعيين خصوصيات مشتقات برمو استيك اسيد پلي اتيلن ايمين به عنوان وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني به تصويب رسيد.

6- در مورد انجام كارهاي مقدماتي لازم براي شركت در هفته پژوهش بحث شد و مقرر شد محصولات علمي اعضاء هيأت علمي در سال گذشته به تدريج جمع‌آوري شود تا آماده ارائه در نمايشگاه باشد.

 


جلسه 156 شوراي پژوهشي دانشكده در روز دوشنبه 29/8/85 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان، دكتر رجبي و دكتر تفقدي تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- طرح پيشنهادي معاونت پژوهشي دانشگاه براي تدوين ؟؟؟ ساليانه براي اعضا هيأت علمي مورد بررسي قرار گرفت و نظراتي به شرح زير توسط اعضا محترم شورا بيان شد كه در جلسه آينده شوراي پژوهشي دانشگاه بيان خواهد شد:

الف) در پيشنهاد فعلي محاسبه موارد بيان شده زمان زيادي مي‌گيرد و مي‌توان با در نظر گرفتن 2-1 فاكتور، فرمول ساده‌تري را پيشنهاد نمود.

ب) امتياز اختصاص داده شده به مجري دوم همانند همكار طرح است كه نياز به بررسي دارد.

پ) در جذب بودجه از مراكز خارج دانشگاهي پيشنهاد 3 امتياز به ازاء هر 10 ميليون تومان جذب بودجه كم به نظر مي‌رسد.

ت) در امتيازدهي به مقالات ارزش ايندكس شدن در نمايه Scopus مانند Medline و .... نيست و در مقايسه است. دوم IPA نيز وارد شود.

ث) در جدول 6-2 در مورد امتيازدهي به مقالات، به جاي نفر اول، نويسنده مسوول در نظر گرفته شود.

ج) امتياز همايشهاي داخل در صورت ارائه مقاله به صورت پوستر امتياز مشخص نشده است.

چ) امتياز همايشهاي داخل بيشتر شود.

ح) تعداد پايان‌نامه‌هاي هر عضو هيأت علمي در نظر گرفته شود و مبناي امتيازدهي قرار گيرد.

خ) امتياز داده شده به طرحها بسيار زياد است و بايد كم شود.

د) براي كتاب امتيازي در نظر گرفته نشده است.

2- فرم جديد طرح پژوهشي ارائه شده توسط مديريت پژوهشي مطرح و موارد اصلاحي زير پيشنهاد گرديد.

الف) در صفحه اول، گزينه پروژه پژوهشي/پايان‌نامه پژوهشي مطرح و موارد اصلاحي زير پيشنهاد گرديد.

ب) در قسمت بيان مسأله و ضرورت انجام تحقيق (3-6) و بررسي متون (3-8) در هم ادغام شوند.

 


جلسه 157 شوراي پژوهشي دانشكده در روز سه‌شنبه 7/9/85 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان، دكتر رجبي، دكتر رمضاني و دكتر تفقدي تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- برگه‌هاي ارزيابي پايان‌نامه‌هاي دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد و Ph.D. مورد بازبيني قرار گرفت و اصلاحاتي در مورد آن پيشنهاد شد.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده با عنوان «جداسازي انانتيومرهاي R و S آملوديپين از يكديگر» كه در جلسه قبلي شورا نيز مطرح شده بود، با انجام اصلاحات مورد درخواست شوراي پژوهشي توسط مجري محترم، مجدداً مطرح و تصويب شد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الدين با عنوان «بررسي اثرات ضد ويروسي عصاره‌هاي متانولي حاصل از اندامهاي مختلف نوش و سرخدار» بررسي شد. با توجه به اينكه پاسخهاي ارائه شده مجري محترم با سوالات داور تطابق كامل نداشت. قرار بر اين شد كه يك نفر از اعضاء شورا پاسخهاي مجري محترم و سوالات را بررسي نمايد و نتيجه در جلسه بعدي شورا مطرح شود.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده با عنوان «طراحي و سنتز مشتقات جديد 4-ايميدازوليل-6، 2-دي متيل-5، 3-بيس-N-آريل (كارباموئيل)-4، 1- دي هيدروپيريديني به عنوان ضد سل» مطرح و مشروط به اضافه شدن بخش مطالعات برون تن اثر ضد سلي در طرح توسط مجري محترم، تصويب شد.

5- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي بزاز با عنوان «بررسي اثر ضد ميكروبي اسانس كامل گونه‌هاي درمنه» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري محترم تصويب شد.

6- پايان‌نامه آقاي اميرحسين صاحبكار با عنوان «بررسي سطح سرمي آنتي بادي عليه پروتئين شوك حرارتي 27 در بيماران دچار انفاركتوس ميوكارد» به راهنمايي آقاي دكتر غيور و آقاي دكتر پريزاده مطرح شد. با توجه به پروپوزال فعلي، كار عملي پايان‌نامه كم ارزيابي شد و قرار شد پس از اصلاح فرم پايان‌نامه مجدداً در شورا مطرح شود.

7- پايان‌نامه خانم لادن بهزادفر با عنوان «جداسازي انانتيومرهاي R و S آملوديپين از يكديگر» به راهنمايي دكتر هاديزاده مطرح و مشروط به رسيدن به فزوني انانتيومري بالاي 90%، تصويب شد.

8- پايان‌نامه آقاي عبدا... فيروزي «تهيه و تعيين خصوصيات وكتورهاي غير ويروس مورد استفاده در انتقال از مشتقات برمو استيك اسيد پلي اتيلن ايمين» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني تصويب شد.

9- پايان‌نامه آقاي دكتر محمدحسين روح اللهي با عنوان «اندازه‌گيري كمي و كيفي تركيبات فرار و معطر موجود در تعدادي از انواع عرق نعناع سنتي موجود در بازار مشهد» به راهنمايي آقاي دكتر حسن زاده و آقاي دكتر اصيلي مطرح شد. با توجه به مشخص نبودن دقيق انگيزه كار و نحوه ارزيابي نتايج، قرار شد پس از توضيح استادان محترم راهنما، مجدداً در شورا مطرح شود.

10- پايان‌نامه خانم آرزو محمدي اوغاز با عنوان «بررسي اثر ضد ميكروبي اسانس كامل گونه‌هاي درمنه» به راهنمايي خانم دكتر فضلي بزاز و آقاي دكتر اصيلي تصويب شد.

11- پايان‌نامه خانم فاطمة محمدپور با عنوان «طراحي و سنتز مشتقات جديد 4-ايميدازوليل-6، 2-دي متيل-5، 3-بيس-N-آريل (كارباموئيل)-4، 1- دي هيدروپيريديني به عنوان ضد سل» به راهنمايي آقاي دكتر هاديزاده تصويب شد.

 


جلسه 158 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي در تاريخ 14/9/85 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان، دكتر رجبي، دكتر تفقدي تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- در زمينه انجام تحقيقات آزمايشگاهي توسط دانشجويان در قالب غير از پايان‌نامه، قرار بر اين شد كه تا قبل از علوم پايه به دانشجويان پروژه‌هاي عملي (آزمايشگاهي-ميداني و ....) داده نشود و تنها در صورت تمايل استادان، تحقيقات مرور بر مطالب و ترجمه متون به دانشجويان علاقمند قبل از علوم پايه ارائه شود.

2- در زمينه شركت دانشجويان در سمينارهاي دانشجويي موارد زير تصميم‌گيري شد: 1- ارائه كارهاي تحقيقاتي ديگران (دانشجوهاي قبلي، پايان‌نامه‌هاي دفاع شده قبل و ....) توسط دانشجويان در سمينارهاي دانشجويي مجاز نمي‌باشد. 2- مقالاتي كه توسط دانشجويان در سمينارهاي دانشجويي ارائه مي‌شود، مي‌تواند به صورت كامل و جامع‌تر توسط استاد در سمينارهاي غير دانشجويي ارائه شود.

3- نامه معاون محترم تحقيقات و فناوري وزير محترم بهداشت، جناب آقاي دكتر ملك افضلي، در زمينه جذب بودجه‌هاي در اختيار رياست جمهوري براي پژوهشهاي كاربردي، اطلاع رساني شد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر تفقدي با عنوان «سنتز N-تري متيل كايتوزان كلريد استخلاف شده به عنوان حامل در سامانه‌هاي دارورساني» مطرح و قرار شد پس از تكميل شدن طرح و اضافه شدن قسمتهاي مربوط به تهيه و بررسي خصوصيات سامانه‌هاي دارورساني تهيه شده از اين ميكروسفرها مجدداً ارائه شود.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر كريمي با عنوان «اثر حفاظتي عصاره خرفه بر روي سميت كليوي سيس پلاتين در رت» مطرح شد. به دليل اينكه مجري محترم به برخي از سوالات يكي از داوران پاسخ نداده بودند، قرار شد پس از پاسخ دهي ايشان مجدداً در شورا مطرح شود. همچنين پيشنهاد شد با توجه به قيمت مناسب كيت اندازه‌گيري β2-ميكروگلوبولين به اين بخش نيز در طرح اضافه شود.

6- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و آقاي دكتر افشار با عنوان «مقايسه اثرات تراتوژنيك دو داروي گاباپنتين و والپروئيك اسيد بر روي سيستم اسكلتي جنين موشهاي BALB/c با استفاده از رنگ آميزي آليزارين رد و آلسين بلو» مطرح شد. نماينده‌اي از شورا تعيين شد تا مطالعات انجام شده روي اين دو دارو را بررسي نمايد و در جلسه آينده شورا ارائه دهد.

7- پايان‌نامه آقاي محمد حسين روح اللهي با عنوان «اندازه گيري كمي و كيفي تركيبات فرار و معطر موجود در تعدادي از انواع عرق نعناع سنتي موجود در بازار مشهد» مطرح و با توجه به موارد زير تصويب شد: 1- عرق نعناع به روش تهيه عرق نعناع سنتي تهيه شود و به عنوان شاهد، نتايج عرقيات موجود در بازار با آن مقايسه شود. 2- در بحث پايان‌نامه، غلظتهاي اجزاء فعال موجود در عرقيات با غلظتهاي درماني اين اجزاء مقايسه شود تا مشخص شود كه غلظتهاي موجود در مقادير مصرف توصيه شده داراي اثرات درماني ادعا شده براي اين عرقيات هستند يا خير.

8- پايان‌نامه خانم مريم رامش راد با عنوان «بررسي اثرات سركوب كننده سيستم ايمني آنالوگهاي ايميدازوليل جديد لفلونوميد به روش برون تني اندازه‌گيري انترفرون گاما در كشت لنفوسيتها» مطرح و به دليل حجم كار عملي كم پايان‌نامه، تصويب نشد.

9- پايان‌نامه خانم مونا ظريف پور با عنوان «سنتز N-تري متيل كايتوزان كلريد استخلاف شده به عنوان حامل در سامانه‌هاي دارورساني» مطرح شد. قرار شد پس از نظردهي نماينده‌اي از شورا در زمينه حجم كار عملي پايان‌نامه، در جلسه آينده در مورد آن تصميم‌گيري شود.

 


جلسه 159 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي در تاريخ 28/9/85 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر بهروان، دكتر رجبي، دكتر رمضاني، دكتر تفقدي برگزار شد. در اين جلسه آقاي دكتر جليل توكل افشاري معاون محترم پژوهشي دانشگاه و آقاي دكتر سيما مدير محترم پژوهشي دانشگاه نيز حضور داشتند.

در اين جلسه طي سخناني آقاي دكتر توكل و آقاي دكتر سيما در مورد فرايندهاي به كار گرفته شده در مديريت پژوهشي صحبت نمودند و پس از آن همكاران اعضاء شورا پرسشهاي خود را مطرح نمودند. در اين جلسه دو طرح پژوهشي نيز مطرح و بررسي شد.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الدين با عنوان «بررسي اثرات ضد ويروس HSV عصاره‌هاي متانولي حاصل از اندامهاي مختلف نوش و سرخدار به روش in vitro» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و مجري محترم، به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر كريمي با عنوان «بررسي اثر حفاظتي عصاره آبي و الكلي برگ گياه خرفه بر روي سميت كليوي سيس پلاتين در رت» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و مجري محترم، به تصويب رسيد.