صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 85

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  صورتجلسات شوراي پژوهشي  زمستان 85

 
 
جلسه 160 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي در تاريخ 2/10/85 با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر بهروان، دكتر رجبي، دكتر تفقدي برگزار شد.

1- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر محمدپور و خانم دكتر ناظميان با عنوان « پايش فارماكوكينتيكي ونكومايسين و بررسي عوامل احتمالي مؤثر بر فارماكوكينتيك دارو در بيماران همودياليز» تأييد و براي بررسي به دانشگاه ارسال گرديد.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان و خانم دكتر نجات شكوهي با عنوان بررسي ارتباط پلي مرفيسم ترانسپورتر دارويي PGP با بروز سرطان كولوركتال» كه پيش از اين در شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي به تصويب رسيده بود، مورد تأييد قرار گرفت.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين‌زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي با عنوان «بررسي اثر كروسين در پيشگيري و درمان نروپاتي ديابتي در موش سوري» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان محترم به تأييد رسيد.

4- پايان‌نامه خانم مريم رامش راد با عنوان «بررسي اثرات سركوب كننده سيستم ايمني آنالوگهاي ايميدازوليل و بيس فنيل جديد لفلوناميد به روش برون تني اندازه‌گيري انتروفرون گاما در كشت لنفوسيتها» به راهنمايي آقاي دكتر معلم و آقاي دكتر هاديزاده به تصويب رسيد.

5- پايان‌نامه آقاي امير حسين صاحبكار با عنوان «بررسي سطح سرمي آنتي بادي شوك حرارتي 27 به عنوان يك ماركر جديد در تشخيص آنفاركتوس ميوكارد و مقايسه آن با تروپونين I » به راهنمايي آقاي دكتر غيور و آقاي دكتر پريزاده تصويب شد.

6- پايان‌نامه آقاي امين فرهمند با عنوان «مقايسه پاسخ درماني آرسنيك تري اكسايد با رژيم كلاسيك ملفالان به همراه پردنيزولون به عنوان خط اول درمان در بيماران مبتلا به مولتيپل ميلوما» به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور، آقاي دكتر كوشيار و آقاي دكتر رجبي تصويب شد.

7- پايان‌نامه خانم مرجان عيدي با عنوان «تهيه و ارزيابي كارايي مشتقات 6-بروموهگزانوئيك اسيد پلي اتيلن ايمين پوشانده شده با دي اتيلن تري آمين به عنوان وكتور غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني تصويب شد.

8- پايان‌نامه خانم نفيسه انصاري پور با عنوان «تهيه و ارزيابي كارايي مشتقات استيك اسيد پلي اتيلن ايمين پوشانده شده با اتيلن دي آمين به عنوان وكتور غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني تصويب شد.

9- بررسي پايان‌نامه خانم آسيه فيروزه مقدم با عنوان «بررسي اثرات باز كننده كانالهاي پتاسيم وابسته به ATP چهار آكريدين دي اون جديد روي آئورت رت» به راهنمايي آقاي دكتر ايمن شهيدي و آقاي دكتر هاديزاده تصويب شد.

10- پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقاي امير عبدا.. زاده با عنوان «بررسي ارتباط بتا 2-ميكروگلوبولين (به عنوان يكي از سموم اورميك) با فاكتورهاي التهابي (غلظت سرمي CRP و آلبومين) و ليپوپروتئينهاي با دانسيته بالا (HDL) در بيماران همودياليز» به راهنمايي آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر قاضي تصويب شد.

11- پايان‌نامه خانم مريم بافندگان مجاور با عنوان «بررسي تأثير اسيدهاي چرب امگا 3 بر غلظت سرمي ماركرهاي التهابي و هموسيستئين در بيماران پيوند كليه» به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور، خانم دكتر ناظميان و آقاي دكتر معلم تصويب شد.

12- پايان‌نامه آقاي حميد ملازاده با عنوان «بررسي فارماكوكينتيك ونكومايسين و عوامل مؤثر در آن در بيماران همودياليزي» به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور، خانم دكتر ناظميان و آقاي دكتر حسن زاده تصويب شد.

13- طرح پژوهشي آقاي مهندس آهي و آقاي دكتر امامي با عنوان «بررسي اثر فراكسيوني سسكويي ترپن لاكتوني 11 گونه آرتميزياي بومي استان خراسان بر بيان آنزيم نيتريك اكسايد سنتتاز التهابي در ماكروفاژها» مطرح و مقرر شد پس از اصلاح موارد زير تصويب شود:

1) با توجه به نقش اصلي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي در پروژه، نام يكي از ايشان مجري اول باشد.

2) بيان آنزيم نيتريك اكسايد سنتتاز القايي چرا به وسيله روش وسترن بلات اندازه‌گيري شده كه روش كيفي و يا نيمه كيفي است و از روشهاي ديگر مانند الايزا استفاده نشده است.

 


جلسه 161 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 19/10/85 با حضور خانم دكتر صادقي و خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر رمضاني، دكتر ايمن شهيدي، دكتر تفقدي برگزار شد.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و آقاي دكتر افشار با عنوان «مقايسه اثرات تراتوژنيك دو داروي گاباپنتين و والپروئيك اسيد بر روي سيستم اسكلتي جنين موشهاي BALB/C با استفاده از رنگ آميزي آليزارين رد و آليسين بلو» پس از بررسي سوالات داوران و پاسخهاي مجري محترم و با توجه به نظرات داور تعيين شده از سوي شوراي پژوهشي در جلسه 158، به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر ايمن شهيدي و آقاي دكتر هاديزاده با عنوان «بررسي اثرات مسدد آنژيوتانسين و كانال كلسيم دو آنالوگ جديد لوزارتان» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر صابري با عنوان «مدل سازي و ارزيابي 17 پروتئين هدف از CASP7 به روش
loop refinement»، مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي بزاز و آقاي دكتر اصيلي با عنوان «بررسي اثرات ضد ميكروب و آنتي اكسيدان عصاره‌هاي متانولي، دي كلرومتاني و اتيل استاتي اندامهاي هوايي Scutellaria lindbergii و Scutellaria littvinowii» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر تفقدي با عنوان «سنتز N-تري متيل كايتوزان كلرايد استخلاف شده و تهيه و بررسي خصوصيات ذره‌اي ميكروسفرهاي حاصل از آن» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

6- پايان‌نامه آقاي مرتضي تقي آبادي با عنوان «بررسي اثرات مسدد آنژيوتانسين و كانال كلسيم دو آنالوگ جديد لوزارتان» به راهنمايي آقاي دكتر ايمن شهيدي و آقاي دكتر هاديزاده تصويب شد.

9- پايان‌نامه خانم مونا ظريف‌پور با عنوان «سنتز N-تري متيل كايتوزان كلرايد استخلاف شده و تهيه و بررسي خصوصيات ذره‌اي ميكروسفرهاي حاصل از آن» به راهنمايي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر تفقدي به تصويب رسيد.

10- پايان‌نامه خانم زينب ريحاني شلجم زاد با عنوان «بررسي اثر كروسين در جلوگيري و درمان نروپاتي ديابتي در موش سوري» به راهنمايي آقاي دكتر حسين‌زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

 


جلسه 162 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 3/11/85 با حضور خانم دكتر صادقي و خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر رمضاني، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي، دكتر بهروان و دكتر تفقدي برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الديني با عنوان «بررسي اثرات ضد ويروس عصاره‌هاي متانولي حاصل از اندامهاي هوايي آرتميزياهاي بومي استان خراسان بر روي ويروس HSV1 به روش برون تن» مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجريان محترم و پس از اعمال درخواست شورا مبني بر تكميل بخش مرور بر منابع و افزودن مآخذ حاكي از اثرات ضد ويروس گونه‌هاي ديگر آرتميزيا توسط مجري محترم، به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي به دانشگاه ارسال شد.

2- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي بزاز و خانم دكتر نادري نسب و خانم فرشادزاده با عنوان «بررسي ميزان شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف در كلبسيلا پنومونيه و اشرشياكلي جدا شده از نمونه‌هاي ارسالي به آزمايشگاه بيمارستان امام رضا (ع) مشهد به روش دابل ديسك ديفيوژن» مطرح و پس از بررسي نظرات داوران وپاسخ مجري محترم طرح و پس از پاسخ مجري محترم طرح به پرسشهاي مطرح شده توسط شورا، به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي به دانشگاه ارسال شد.

3- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر محمدپور و آقاي دكتر بهروان با عنوان «بررسي تأثير التهاب بر فارماكوكينتيك ونكومايسين در ارتباط با بروز عملكرد پمپمهاي P-گليكوپروتئين در غشاء پريتوئن در بيماران دياليز صفاقي» مطرح و پس از بحث و بررسي و تصويب كليات براي بررسي به دانشگاه ارسال شد.

4- براي پايان‌نامه Ph.D. خانم دكتر مريم هاشمي با عنوان «تهيه و ارزيابي كارايي ترانسفكشن نانوپارتيكلهاي مبتني بر پلي اتيلن ايمين (PEI) پوشانده شده با زنجيرة پپتيدي هيستيدين-ليزين به عنوان وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در ژن درماني» به راهنمايي آقاي دكتر محمد رمضاني كه در گروه فارماكوگنوزي و بيوتكنولوژي مطرح و به تصويب رسيده بود، توسط شورا سه داور انتخاب شد كه پس از بررسي ايشان و پاسخ استاد راهنماي محترم، در شورا مطرح خواهد شد.

5- پايان‌نامه خانم الهه جوادي نيشابوري با عنوان «بررسي اثرات ضد ميكروبي و آنتي اكسيدان عصاره‌هاي متانولي، دي كلرومتاني و اتيل استاتي گياه Scutellaria littvinowii» به راهنمايي آقايان دكتر امامي، دكتر اصيلي، دكتر حسن‌زاده و خانم دكتر فضلي بزاز پس از اعمال تصحيحات درخواستي در جلسه 161، به تصويب رسيد.

6- پايان‌نامه خانم بي بي عاطفه عرب با عنوان «بررسي اثرات ضد ميكروبي و آنتي اكسيدان عصاره‌هاي متانولي، دي كلرومتاني و اتيل استاتي گياه Scutellaria lindbergii» به راهنمايي خانم دكتر فضلي بزاز، آقايان دكتر امامي، دكتر اصيلي، دكتر حسن‌زاده پس از اعمال تصحيحات درخواستي در جلسه 161، به تصويب رسيد.

7- پايان نامه آقاي مهدي محسني رضوي با عنوان «درد و درمان آن» به راهنمايي آقاي دكتر حسين‌زاده به تصويب رسيد.

8- پايان‌نامه خانم منصوره رافعي با عنوان «بررسي اثر ضد ويروسي عصاره‌هاي متانولي حاصل از اندامهاي هوايي درمنه‌هاي بومي خراسان (متعلق به بخشSerephidium) بر روي سلول Hela و ويروس HSV1 به روش برون تن» به راهنمايي آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الديني پس از اعمال تصحيحات درخواستي شورا تصويب شد.

9- با درخواست خانم منصوره رافعي مبني بر درخواست تغيير عنوان پايان‌نامه از «بررسي سميت عصاره‌هاي متانولي گياهان Artemisia vulgaris، Artemisia biennis، Artemisia anuva و Artemisia absentium بر روي رده‌هاي سلولي Hepa2 و Hep2 به روش MTT» «بررسي اثر ضد ويروسي عصاره‌هاي متانولي حاصل از اندامهاي هوايي درمنه‌هاي بومي خراسان (متعلق به بخشSerephidium) بر روي سلول Hela و ويروس HSV1 به روش برون تن» موافقت شد.

 


جلسه 163 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 12/12/85 با حضور خانم دكتر صادقي و خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- نامه معاون محترم پژوهشي دانشگاه در رابطه با موارد ارجاع طرحها و پايان نامه هاي پژوهشي به كميته اخلاق دانشگاه قرائت و اطلاع رساني شد.

2- نامه مدير محترم فناوري اطلاعات مبني بر معرفي فردي براي تهيه محتويات صفحات انگليسي سايت دانشكده قرائت و تصميم گيري شد.

3- مسايل مربوط به رجوع دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده هاي پرستاري و مامايي، و پيراپزشكي و بهداشت براي انجام كار مشترك با استادان دانشكده مطرح شد. با توجه به مصوبه اين دانشكده ها مبني بر اين كه استادان خارج از دانشكده در صورت مشاركت در پايان نامه ها تنها مشاور مي توانند باشند، حال آن كه در برخي موارد نقش اين مشاوران از استادان اصلي مهم تر است، مقرر شد اين مساله با رايزني در شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه بررسي شود تا با رفع اين موانع همكاري هاي بين دانشگاهي با رعايت حقوق طرفين مانند سابق ادامه يابد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين عرفايي با عنوان «ارزيابي باليني كرم ضد چاقي موضعي هوتن» كه در جلسه قبلي درخواست اصلاحاتي در آن شده بود، بررسي و تصويب شد. مقرر شد پس از رفع برخي از نقايص باقيمانده به دانشگاه ارسال شود.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين عرفايي با عنوان «ارزيابي باليني لوسيون و كرم ضد درد موضعي سلوي» كه در جلسه قبلي درخواست اصلاحاتي در آن شده بود، بررسي و تصويب شد. مقرر شد پس از رفع برخي از نقايص باقيمانده به دانشگاه ارسال شود.

6- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي با عنوان «بررسي اثر فراكسيون سسكويي ترپن لاكتون 11 گونه آرتميزياي بومي استان خراسان بر بيان آنزيم نيتريك اكسايد سنتتاز القايي در ماكروفاژها" بررسي شد. با توجه به انجام اصلاحات درخواستي شوراي قبلي توسط مجري محترم به تصويب رسيد.

7- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و آقاي دكتر هاديزاده با عنوان «بررسي اثرات مشتقات پيريدينيل تري آزول در مهار آنزيم P38 MAPK" مطرح و به تصويب رسيد.

8- پايان‌نامه Ph.D. آقاي دكتر پدرام ابراهيم نژاد دانشجوي Ph.D. گروه فارماسيوتيكس با عنوان «بررسي خصوصيات و ارزيابي نانوذرات پليمري حاوي داروي SN-38 (متابوليت فعال ايرينوتكان) براي درمان سرطان كولون به صورت برون تني و درون تني در مدل حيواني» به راهنمايي آقاي دكتر سجادي، دكتر ديناروند و دكتر جعفري با انجام اصلاحات مورد درخواست شورا و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده به تصويب رسيد.

9- پايان نامه آقاي جعفر شهركي با عنوان «بررسي اثرات مشتقات پيريدينيل تري آزول در مهار آنزيم P38 MAPK" به راهنمايي آقاي دكتر معلم (مشاور آقاي دكتر هاديزاده) به تصويب رسيد.

 


جلسه 164 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 26/12/85 با حضور خانم دكتر فضلي و خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي (آقاي دكتر بهروان حضور نداشتند) برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- گزارش عملكرد پژوهشي دانشكده در سال 85 و مقايسه با سال 84 ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر عرفايي با عنوان «ارزيابي باليني داروي دافع سنگ كليه (استون ريز) » مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. از آنجايي كه مجري محترم به تعدادي از سوالات بررسان پاسخ نداده بودند قرار شد پس از تكميل پاسخها دوباره مطرح شود.

3- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر تفقدي با عنوان «مطالعات پيش باليني در خرگوش براي يافتن مناسبترين سامانه دارورساني ميكروسفري و ادجوانت براي تهيه واكسن مخاطي (بيني) انفولانزا با استفاده از ويروس كامل غير فعال شده " مورد تاييد قرار گرفت. اين طرح مورد تصويب صندوق حمايت از پژوهشگران نهاد رياست جمهوري قرار گرفته است و حدود 50% از بودجه آن توسط اين مركز تامين خواهد شد و براي بررسي و تامين بقيه بودجه درخواستي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

4- پايان‌نامه خانم نرجس اله دادي با عنوان «تهيه و تعيين خصوصيات وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن تهيه شده از 10-برومودكانوئيك اسيد پلي اتيلن ايمين با وزن مولكولي 25 كيلو دالتون پوشانده شده با اسپرمين و اسپرميدين » به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني و آقاي دكتر جعفري به تصويب رسيد.

5- پايان‌نامه آقاي امين مستوفي فخرايي با عنوان «بررسي اثر عصاره آبي زعفران و دو تركيب موثره آن سافرانال و كروسين در جاوگيري از آب مرواريد ناشي از گالاكتوز در رت » به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي (مشاور آقاي دكتر ابريشمي) به تصويب رسيد.

6- بررسي پايان‌نامه آقاي مهدي معتمدي با عنوان «بررسي اثر سيلايمارين بر سايتوكاينهاي التهابي در بيماران تحت دياليز صفاقي» به راهنمايي آقايان دكتر محمد پور، دكتر تفقدي و دكتر كريمي (مشاور خانم دكتر ناظميان) به تصويب رسيد.

 


 
جلسه 165 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 26/12/85 با حضور خانم دكتر فضلي و خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي (آقاي دكتر بهروان حضور نداشتند) برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- پس از بحث هاي مقدماتي در زمينه تعيين اولويتهاي پژوهشي دانشكده مقرر شد ابتدا از گروهها استعلام شود، سپس بر اساس فهرستهاي ارسالي گروههاي آموزشي، فهرست اولويتهاي پژوهشي دانشكده تدوين شود.

2- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي بزاز و آقاي دكتر حسن زاده با عنوان « بررسي آلودگي ميكروبي موجود در تعدادي از انواع عرق نعناع سنتي موجود در بازار مشهد » مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. مقرر شد پس از انجام اصلاحات درخواستي شورا به عنوان طرح مصوب به دانشگاه ارسال شود.